- Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili z pandemią, będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek takimi surogatami — powiedział minister Adam Niedzielski. Jak poinformował, rząd chce zakazać zakrywania nosa i ust przyłbicami, szalami czy chustami. Legalne mają być tylko maski.

Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w pią­tek mini­ster Adam Nie­dziel­ski potwier­dził sło­wa dorad­cy pre­mie­ra ds. Covid-19, prof. Andrze­ja Hor­ba­na, doty­czą­ce rychłe­go naka­zu nosze­nia masek — i tyl­ko masek.

- Jeże­li cho­dzi o kwe­stie zwią­za­ne z uży­wa­niem zamiast mase­czek – mase­czek tych naj­prost­szych, chi­rur­gicz­nych albo bar­dziej zaawan­so­wa­nych – przy­łbic, sza­li­ka, bądź chu­s­ty, to rze­czy­wi­ście patrząc na to, co się dzie­je w tej chwi­li z pan­de­mią i patrząc na to, że mamy coraz wię­cej nowych zaka­żeń, będzie­my chcie­li wyco­fać moż­li­wość zastę­po­wa­nia mase­czek taki­mi suro­ga­ta­mi — powie­dział Niedzielski.

- Przy­łbi­ce – nie, chu­s­ty – nie, nato­miast masecz­ki – tak. Co do rodza­ju mase­czek, to będzie to tyl­ko w for­mie mięk­kiej reko­men­da­cji Rady Medycz­nej — dodał Niedzielski.

Źró­dło: tvp.info