Pol­ska powin­na pro­mo­wać pol­skie war­to­ści w Kanadzie

Kana­da wspie­ra w Pol­sce finan­so­wo i poli­tycz­nie orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we pro­mu­ją­ce “kana­dyj­skie war­to­ści” m.in. dostęp do abor­cji, przed­sta­wia­ny jako pra­wa repro­duk­cyj­ne kobiet, kwe­stie te pod­no­szo­ne są rów­nież pod­czas spo­tkań na wie­lu szcze­blach. Pol­ska powin­na w podob­ny spo­sób wspie­rać kana­dyj­skie orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we pro­mu­ją­ce “pol­skie war­to­ści”, któ­re w swej isto­cie są chrze­ści­jań­ski­mi war­to­ścia­mi, w tym pra­wo do życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Pol­ska poli­ty­ka zagra­nicz­na powin­na być bar­dziej aser­tyw­na i opar­ta na wza­jem­no­ści; czas na to — prze­ko­nu­je w swym wideo felie­to­nie Andrzej Kumor