Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy skazany

Try­bu­nał Kar­ny w Pary­żu uznał w ponie­dzia­łek w pro­ce­sie doty­czą­cym tzw. afe­ry pod­słu­cho­wej, że były pre­zy­dent Fran­cji Nico­las Sar­ko­zy jest win­ny zarzu­ca­nej mu korup­cji i nad­uży­wa­nia wpły­wów poli­tycz­nych. Były szef pań­stwa został ska­za­ny na trzy lata wię­zie­nia, w tym dwa w zawieszeniu.
Sar­ko­zy, któ­ry był pre­zy­den­tem w latach 2007–2012, był sądzo­ny za pró­bę uzy­ska­nia taj­nych infor­ma­cji od sędzie­go Sądu Kasa­cyj­ne­go Gil­ber­ta Azi­ber­ta, korup­cję i han­del wpływami.

Na ławie oskar­żo­nych zasie­dli rów­nież adwo­kat i przy­ja­ciel pre­zy­den­ta Thier­ry Herzog oraz sędzia Azi­bert. Obaj uzna­ni zosta­li za win­nych zarzu­ca­nych im prze­stępstw: Herzog za zła­ma­nie ety­ki adwo­kac­kiej i tajem­ni­cy adwo­kac­kiej, a sędzia Azi­bert za poplecz­nic­two. (PAP)

kgr/