Komi­tet Mini­strów Rady Euro­py wzy­wa Pol­skę do umoż­li­wie­nia zabi­ja­nia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych na żądanie

Komi­tet Mini­strów Rady Euro­py wezwał w pią­tek wła­dze Pol­ski do natych­mia­sto­we­go zagwa­ran­to­wa­nia kobie­tom pra­wa do legal­nej abor­cji i badań pre­na­tal­nych. W dekla­ra­cji Pol­ska zosta­ła też wezwa­na do wpro­wa­dze­nia pro­ce­dur, któ­re zapew­nią kobie­tom dostęp do sto­sow­nych infor­ma­cji i umoż­li­wią wyko­na­nie takich zabie­gów w całym kraju.

Komi­tet Mini­strów, któ­ry jest orga­nem wyko­naw­czym Rady Euro­py zrze­sza­ją­cej 47 państw, wezwał wła­dze Pol­ski, by „czu­wa­ły nad tym, aby legal­na abor­cja i bada­nia pre­na­tal­ne były napraw­dę dostęp­ne w całym kra­ju, bez istot­nych róż­nic pomię­dzy regio­na­mi i bez zwło­ki”, rów­nież wte­dy, gdy może ona wyni­kać z „odmo­wy wyko­na­nia zabiegów”.

Komi­tet wzy­wa, by „żad­ne zbęd­ne wymo­gi nie były nakła­da­ne przez szpi­ta­le a prio­ri na kobie­ty w cią­ży zabie­ga­ją­ce o legal­ną abor­cję” oraz by wła­dze zapew­ni­ły kobie­tom „ade­kwat­ne infor­ma­cje” na ten temat.

Ponad­to – gło­si dekla­ra­cja orga­nu Rady Euro­py – pol­skie wła­dze powin­ny zobo­wią­zać praw­nie szpi­ta­le, by „kie­ro­wa­ły pacjent­ki do alter­na­tyw­nych ośrod­ków opie­ki zdro­wot­nej, jeśli odmó­wio­no im wyko­na­nia zabie­gu medycz­ne­go ze wzglę­du na klau­zu­lę sumienia”.