Zatrzy­ma­ni dzia­ła­cze Związ­ku Pola­ków na Bia­ło­ru­si (ZPB) Andże­li­ka Borys i Andrzej Poczo­but spo­tka­li się w ponie­dzia­łek z adwo­ka­ta­mi – infor­mu­je por­tal Znadniemna.pl.

„Andże­li­ka Borys wciąż nie zosta­ła prze­słu­cha­na ani nie posta­wio­no jej for­mal­ne­go zarzu­tu z arty­ku­łu 130 kodek­su kar­ne­go Bia­ło­ru­si” – poin­for­mo­wa­li na por­ta­lu Znadniemna.pl akty­wi­ści ZPB, powo­łu­jąc się na infor­ma­cje od krew­nych pre­zes Związku.

Twier­dzą oni, że Borys prze­by­wa w sied­mio­oso­bo­wej celi w miń­skim aresz­cie Wała­dar­ka. Osa­dzo­no tam rów­nież Andrze­ja Poczo­bu­ta. W ponie­dzia­łek dotar­ła do nie­go jego adwo­kat­ka. W tym dniu nie odby­wa­ły się czyn­no­ści śledcze.

„Rodzi­na Poczo­bu­ta infor­mu­je, że nasz kole­ga prze­trzy­my­wa­ny jest w nor­mal­nych warun­kach jak na warun­ki wię­zien­ne, a jego samo­po­czu­cie tak­że jest względ­nie dobre” – pisze Znadniemna.pl.

Brak nato­miast infor­ma­cji o dwóch pozo­sta­łych zatrzy­ma­nych dzia­łacz­kach ZPB, Ire­nie Bier­nac­kiej i Marii Tiszkowskiej.

W czwar­tek nale­żą­cy do Zarzą­du Głów­ne­go ZPB Poczo­but, Bier­nac­ka i Tisz­kow­ska zosta­li zatrzy­ma­ni przez mili­cję w ramach spra­wy kar­nej. Pre­zes ZPB Andże­li­ka Borys zosta­ła zatrzy­ma­na dwa dni wcze­śniej w związ­ku ze spra­wą o „orga­ni­za­cję nie­le­gal­nej impre­zy maso­wej”, za jaką wła­dze uzna­ły dorocz­ny jar­mark Kaziu­ki. Naza­jutrz otrzy­ma­ła wyrok 15 dni aresztu.

Cała czwór­ka zosta­ła obję­ta postę­po­wa­niem kar­nym, o któ­rym w czwar­tek poin­for­mo­wa­ła pro­ku­ra­tu­ra gene­ral­na. Doty­czy ono pod­że­ga­nia do nie­na­wi­ści na tle naro­do­wo­ścio­wym i „reha­bi­li­ta­cji nazizmu”.

Wska­za­ny przez pro­ku­ra­tu­rę arty­kuł kodek­su kar­ne­go Bia­ło­ru­si (punkt 3 art. 130) jest zagro­żo­ny karą pozba­wie­nia wol­no­ści od pię­ciu do 12 lat. Mówi on o „celo­wych dzia­ła­niach, mają­cych na celu pod­że­ga­nie do wro­go­ści na tle raso­wym, naro­do­wo­ścio­wym, reli­gij­nym lub innym socjal­nym”. Cho­dzi o dzia­ła­nia, któ­rym „towa­rzy­szy prze­moc” lub któ­re są popeł­nio­ne przez oso­by spra­wu­ją­ce ofi­cjal­ne funk­cje. Punkt 3 doty­czy powyż­szych dzia­łań reali­zo­wa­nych przez gru­pę osób lub pro­wa­dzą­cych do nie­umyśl­ne­go spo­wo­do­wa­nia śmier­ci lub innych cięż­kich konsekwencji.

W 2005 r. wła­dze w Miń­sku pozba­wi­ły ją reje­stra­cji. Do celów sta­tu­to­wych dzia­łal­no­ści ZPB nale­ży pie­lę­gno­wa­nie pol­sko­ści, krze­wie­nie pol­skiej kul­tu­ry, nauka języ­ka i pie­lę­gno­wa­nie miejsc pamięci.

10 mar­ca pro­ku­ra­tu­ra w Brze­ściu wsz­czę­ła spra­wę kar­ną wobec tam­tej­szej dzia­łacz­ki pol­skiej i dyrek­tor­ki szko­ły języ­ka pol­skie­go Anny Pani­sze­wej. Rów­nież doty­czy ono rze­ko­mej „reha­bi­li­ta­cji nazi­zmu”. Pani­sze­wa prze­by­wa w areszcie.

Justy­na Prus (PAP)

liv/