Try­bu­nał Praw Czło­wie­ka BC  dał do zro­zu­mie­nia, że ​​oso­by, któ­re skła­da­ją skar­gi na skle­py, w któ­rych odmó­wio­no im obsłu­że­nia z powo­du nie­no­sze­nia maski będą musia­ły udo­wod­nić, nie­peł­no­spraw­ność, któ­ra im to uniemożliwia.

W wyda­nej w śro­dę decy­zji, czło­nek try­bu­na­łu Ste­ven Adam­son napi­sał, że zło­żo­no „dużą licz­bę skarg” w związ­ku ze środ­ka­mi anty­co­vi­do­wy­mi pro­win­cji, któ­re wyma­ga­ją zakry­cia twa­rzy w miej­scach publicz­nych, takich jak skle­py spo­żyw­cze, biblio­te­ki i ośrod­ki kultury.

„Kodeks praw czło­wie­ka nie chro­ni ludzi, któ­rzy odma­wia­ją nosze­nia maski ze wzglę­du na oso­bi­ste pre­fe­ren­cje, ponie­waż uwa­ża­ją, że nosze­nie maski jest„ bez­ce­lo­we ”lub ponie­waż nie zga­dza­ją się z opi­nią, że nosze­nie masek poma­ga chro­nić spo­łe­czeń­stwo pod­czas pan­de­mii — powie­dział Adam­son. „Kodeks chro­ni tyl­ko ludzi przed dys­kry­mi­na­cją ze wzglę­du na pew­ne cechy oso­bi­ste, w tym niepełnosprawność”.

reklama

Biu­ro Rzecz­ni­ka Praw Czło­wie­ka BC zale­ci­ło wcze­śniej, aby ludzie, tacy jak wła­ści­cie­le skle­pów  nie żąda­li medycz­ne­go dowo­du, że ktoś nie jest w sta­nie nosić maski.

Ale zło­że­nie skar­gi doty­czą­cej praw czło­wie­ka to inna spra­wa i wyma­ga dowodów.

„Wszel­kie rosz­cze­nia doty­czą­ce dys­kry­mi­na­cji ze wzglę­du na nie­peł­no­spraw­ność wyni­ka­ją­ce z wymo­gu nosze­nia maski muszą roz­po­czy­nać się od usta­le­nia, że ​​skar­żą­cy ma nie­peł­no­spraw­ność, któ­ra prze­szka­dza w nosze­niu maski” — napi­sał Adamson.