Pro­pa­gan­da jest topor­na, zde­rzaj­my ją z wie­lo­ma źró­dła­mi infor­ma­cji, patrz­my któ­re się spraw­dza­ją z cza­sem, nie wierz­my mediom, pra­sa czę­sto kła­mie, roz­ma­wiaj­my z ludź­mi, nie daj­my się zamknąć do infor­ma­cyj­ne­go klo­sza, ale przede wszyst­kim nie daj­my się zastra­szyć. — Andrzej Kumor w swo­im kolej­nym wideofelietonie