Mississauga i cały region Peel do wyszczepiania od czwartku!

Od czwart­ku rano każ­da oso­ba doro­sła w regio­nie Peel będzie mogła otrzy­mać szcze­pion­kę COVID-19

Więk­szość miesz­kań­ców Peel była już upraw­nio­na do rezer­wa­cji szcze­pień ze wzglę­du na dużą licz­bę dziel­nic  hot spot w regio­nie, ale pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w śro­dę bur­mistrz Mis­sis­sau­gi Bon­nie Crom­bie ujaw­ni­ła, że ​​dostęp do szcze­pień zosta­nie teraz roz­sze­rzo­ny na wszyst­kich doro­słych mieszkańców.

Region Peel ma naj­więk­szą licz­bę przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa  na miesz­kań­ca, w Onta­rio a w ostat­nich tygo­dniach   szpi­ta­le zna­la­zły się pod ogrom­ną pre­sją z powo­du napły­wu pacjen­tów z COVID.

Reklama

Tym­cza­sem mia­sto Toron­to pla­nu­je roz­po­cząć poda­wa­nie dru­gich dawek szcze­pion­ki w swo­ich kli­ni­kach począw­szy od  7 lipca.