Sytu­acja w Elek­trow­ni Beł­cha­tów sta­bi­li­zu­je się – poin­for­mo­wa­ła na Twit­te­rze Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na. Po ponie­dział­ko­wej awa­rii uru­cho­mio­no 6 blo­ków ener­ge­tycz­nych z 10 zatrzymanych.

Do awa­rii na sta­cji roz­dziel­czej w Rogow­cu doszło w ponie­dzia­łek po połu­dniu. Doszło do zatrzy­ma­nia 10 z 11 blo­ków elek­trow­ni. Bez zakłó­ceń dzia­łał jede­na­sty blok, dla­te­go że był przy­łą­czo­ny do innej sta­cji — Trę­ba­czew. Tego same­go dnia awa­ria zosta­ła usunięta.

Na Twit­te­rze spół­ka PGE poda­ła, że sytu­acja w Elek­trow­ni Beł­cha­tów sta­bi­li­zu­je się. “Po wczo­raj­szym zda­rze­niu, spo­wo­do­wa­nym zadzia­ła­niem zabez­pie­czeń elek­trycz­nych na sta­cji roz­dziel­czej w Rogow­cu, nale­żą­cej do @pse_pl nastą­pi­ło awa­ryj­ne wyłą­cze­nie 10 blo­ków ener­ge­tycz­nych w Elek­trow­ni o łącz­nej mocy oko­ło 3900 MW” — napisano.

Reklama

Jak prze­ka­za­no, nastą­pi­ło uru­cho­mie­nie 6 blo­ków ener­ge­tycz­nych nr 3, 4, 5, 9, 10, 11. Bez zakłó­ceń ener­gię elek­trycz­ną pro­du­ku­je blok o naj­wyż­szej mocy, któ­ry pod­łą­czo­ny jest do sta­cji Trębaczew.

pap