Par­la­ment Euro­pej­ski i Rada Euro­py osią­gnę­ły doraź­ne poro­zu­mie­nie w spra­wie cyfro­we­go cer­ty­fi­ka­tu Covid-19 w celu uła­twie­nia swo­bod­ne­go prze­pły­wu tury­stów mię­dzy 27 pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi UE jesz­cze tego lata.

Doku­men­ta­cja poka­że, czy ludzie zosta­li zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi i czy nie­daw­no uzy­ska­li nega­tyw­ny wynik testu lub wyle­czy­li się z infek­cji, stwier­dzi­li pra­wo­daw­cy w czwar­tek po czwar­tej run­dzie negocjacji.

Wszyst­kie kra­je UE wpro­wa­dzą pasz­port waż­ny przez 12 mie­się­cy, cho­ciaż nie będzie on warun­kiem swo­bod­ne­go prze­miesz­cza­nia się, zgod­nie z oświad­cze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Zgod­nie z pla­na­mi pań­stwa człon­kow­skie nie powin­ny nakła­dać dodat­ko­wych środ­ków doty­czą­cych podró­ży, takich jak kwa­ran­tan­ny, „chy­ba że są one koniecz­ne i pro­por­cjo­nal­ne w celu ochro­ny zdro­wia publicznego”.

Wszyst­kie pań­stwa człon­kow­skie muszą zaak­cep­to­wać szcze­pion­ki zatwier­dzo­ne przez UE w ramach pro­gra­mu, pod­czas gdy od każ­de­go kra­ju zale­ży, czy zezwo­lić na wjazd podróż­nym zaszcze­pio­nym szcze­pion­ka­mi, któ­re nie zosta­ły jesz­cze zatwier­dzo­ne przez organ regu­la­cyj­ny UE ds. leków, takich jak rosyj­ska szcze­pion­ka Sput­nik V.

Nie­któ­re kra­je spo­za UE uru­cho­mi­ły już wła­sne doku­men­ty podróż­ne Covid-19, a w Anglii oso­by, któ­re chcą podró­żo­wać, mogą wyka­zać, że otrzy­ma­ły obie daw­ki szcze­pion­ki za pośred­nic­twem apli­ka­cji Natio­nal Health Servi­ce (NHS).;