Pol­scy lek­ko­atle­ci obro­ni­li tytuł dru­ży­no­we­go mistrza Euro­py. O 2,5 punk­ta oka­za­li się lep­si od Wło­chów. Dwu­dnio­wa impre­za odby­ła się na Sta­dio­nie Ślą­skim w Cho­rzo­wie. Bia­ło-czer­wo­ni odnie­śli dzie­sięć zwycięstw.

Wygra­ne zano­to­wa­li: Pia Skrzy­szow­ska (100 m i 100 m ppł), Ali­cja Konie­czek (3000 m z prze­szko­da­mi), Michał Hara­tyk (kula), Nor­bert Kobiel­ski i Kami­la Lićwin­ko (wzwyż), Nata­lia Kacz­ma­rek (400 m), Paweł Faj­dek (młot), Robert Sobe­ra (tycz­ka) i kobie­ca szta­fe­ta 4x400 m w skła­dzie: Mał­go­rza­ta Hołub-Kowa­lik, Kor­ne­lia Lesie­wicz, Justy­na Świę­ty-Erse­tic i Nata­lia Kaczmarek.

 

Reklama