Mani­to­ba­nie będą teraz mogli podró­żo­wać bez koniecz­no­ści dwu­ty­go­dnio­wej kwa­ran­tan­ny powro­cie  jeśli zosta­li w peł­ni zaszczepieni.

Potwier­dza­ją­ca ten fakt kar­ta szcze­pień zosta­nie dostar­czo­na danej oso­bie dwa tygo­dnie po otrzy­ma­niu obu dawek szcze­pion­ki COVID-19, ogło­sił we wto­rek pre­mier Brian Pallister.

Oso­by są uwa­ża­ne za w peł­ni zaszcze­pio­ne dopie­ro po odcze­ka­niu dwóch tygo­dni po dru­gim szcze­pie­niu, ponie­waż tyle cza­su zaj­mu­je nagro­ma­dze­nie się prze­ciw­ciał wywo­ła­ne przez szcze­pion­kę w ich organizmie

Reklama

„Mamy oczy­wi­ście nadzie­ję, że jest to śro­dek tym­cza­so­wy, do momen­tu aż doj­dzie­my do punk­tu, w któ­rym wszy­scy zosta­ną zaszcze­pie­ni. Ale w okre­sie przej­ścio­wym jest to waż­na dodat­ko­wa rzecz, któ­ra przy­nie­sie wam korzy­ści” – stwier­dził Pallister.

Moż­li­wość podró­żo­wa­nia po Kana­dzie bez koniecz­no­ści izo­lo­wa­nia się po powro­cie do Mani­to­by jest jed­ną z pierw­szych korzy­ści z peł­ne­go uod­por­nie­nia, dodał.

Ogra­ni­cze­nia na pozio­mie pro­win­cji wyma­ga­ją obec­nie, aby każ­dy odwie­dza­ją­cy lub miesz­ka­niec wjeż­dża­ją­cy do pro­win­cji izo­lo­wał się przez dwa tygo­dnie po przyjeździe .

Pal­li­ster uznał, że utra­co­ne wol­no­ści przy­wró­ci oby­wa­te­lom szczpionka

Dodat­ko­we korzy­ści ze szcze­pie­nia zosta­ną ogło­szo­ne w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach, powie­dział Pallister.

Cyfro­we i fizycz­ne kar­ty szcze­pień Poka­zu­ją tyl­ko imię i nazwi­sko oso­by oraz kod QR, któ­ry po zeska­no­wa­niu poka­że, że oso­ba jest w peł­ni zaszczepiona.

Pro­win­cja prze­zna­czy­ła 1 milion dola­rów na dota­cje w wyso­ko­ści do 20 000 dola­rów każ­da dla orga­ni­za­cji kul­tu­ral­nych, arty­stycz­nych, edu­ka­cyj­nych, spor­to­wych, reli­gij­nych, spo­łecz­nych i biz­ne­so­wych, któ­re mogą udo­wod­nić, że są w sta­nie dotrzeć do osób, któ­re nie chcą się szcze­pić by je przekonać

Pal­li­ster powie­dział, że wie­rzy, iż kar­ta szcze­pień i znie­sie­ni ogra­ni­czeń wol­no­ści, któ­re zapew­nia, będą sku­tecz­nym spo­so­bem zachę­ca­nia ludzi do zastrzy­ku. „Szcze­pion­ki są spo­so­bem na wyj­ście z tej pan­de­mii. Dzię­ki szcze­pion­kom może­my odzy­skać nasze życie”. Do ponie­dział­ku w Mani­to­bie  66 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się osób –   w wie­ku 12 lat i star­szych – otrzy­ma­ło pierw­szą dawkę.

„W mia­rę postę­pów w pla­nach ponow­ne­go otwar­cia może być wię­cej przed­mio­tów lub przy­wi­le­jów dostęp­nych dla tych, któ­rzy mają kar­tę szcze­pień” – powie­dział Pallister.

Ludzie mogą ubie­gać się o kar­tę szcze­pień za pośred­nic­twem nowe­go por­ta­lu inter­ne­to­we­go na stro­nie rządowej .

Pro­win­cja bada­ła pomysł ofe­ro­wa­nia zachęt pie­nięż­nych  do szcze­pie­nia, Pal­li­ster nie wyklu­cza ponow­ne­go roz­wa­że­nia tego pomy­słu w przyszłości.