Żoł­nie­rze listy piszą do posła Grze­go­rza Brauna….

https://nczas.com/2021/07/15/zol­nie­rze-pisza-do-grze­go­rza-brau­na-cho­dzi-o-szcze­pie­nia/

Żoł­nie­rze 21 Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich skar­żą się posło­wi Grzegorzowi

Brau­no­wi – przed­sta­wi­cie­lo­wi kon­ser­wa­tyw­ne­go skrzy­dła Kon­fe­de­ra­cji. Cho­dzi o rze­ko­mo dobro­wol­ne szcze­pie­nia prze­ciw COVID-19.

Poseł Grze­gorz Braun zapy­tał listow­nie gen. bryg. Dariu­sza Lewan­dow­skie­go, dowód­cę 21 Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich, o trzy kwestie:

reklama
 • czy żoł­nie­rze jed­nost­ki stra­sze­ni są obni­że­niem oce­ny w opi­nio­wa­niu rocz­nym, jeśli nie pod­da­dzą się szczepieniu.
 • I czy brak szcze­pień gro­zi im nie­prze­dłu­że­niem kontraktu.
 • I – jeśli infor­ma­cje się potwier­dzą – na jakiej pod­sta­wie praw­nej dowódz­two pod­ję­ło takie działania.

– Jako czło­nek Sej­mo­wej Komi­sji Obro­ny Naro­do­wej pra­gnę zwró­cić uwa­gę, że prak­ty­ki, do któ­rych odno­szą się powyż­sze pyta­nia – nie­za­leż­nie od tego, czy mają cha­rak­ter incy­den­tal­ny, czy sys­te­mo­wy, czy docho­dzi do nich za wie­dzą czy na roz­kaz Pana Gene­ra­ła – wykra­cza­ją poza nor­my pra­wa obo­wią­zu­ją­ce­go w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, jako pozba­wio­ne pod­staw nie tyl­ko regu­la­mi­no­wych, ale i kon­sty­tu­cyj­nych  pisze Braun do dowódcy.

Służ­by pra­so­we 21 BSP potwier­dza­ją, że dowód­ca jed­nost­ki otrzy­mał tej tre­ści list od posła Brauna.

– Zna­my treść pisma, dowódz­two jest w trak­cie spo­rzą­dza­nia odpo­wie­dzi dla pasa posła – infor­mu­je mjr Łukasz Misio­ra, p.o. ofi­ce­ra pra­so­we­go rze­szow­skiej jed­nost­ki woj­sko­wej. – Mamy na to czas do dwóch tygo­dni od daty wpły­nię­cia pisma do brygady.

Skar­gi do posła Brau­na mia­ły pły­nąć tak­że z innych jednostek.

 Nasze biu­ro posel­skie otrzy­my­wa­ło podob­ne skar­gi mię­dzy inny­mi z jed­no­stek w Zegrzu, Mię­dzy­rze­czu, Szcze­ci­nie i w Biel­sku Bia­łej – wyli­cza Jacek Ćwięka.

– Dla­te­go pan poseł wysto­su­je inter­pe­la­cję do mini­stra obro­ny naro­do­wej. Będzie zawie­rać podob­ne w tre­ści pyta­nia. Być może i do innych mini­strów rów­nież, ponie­waż od osób kon­tak­tu­ją­cych się z naszym biu­rem posel­skim wie­my, że podob­ne prak­ty­ki zacho­dzą w spół­kach Skar­bu Pań­stwa: szan­ta­żu­je się pra­cow­ni­ków zwol­nie­niem z pra­cy albo nie­prze­dłu­że­niem umo­wy o pra­cę, o ile nie sko­rzy­sta­ją z pro­gra­mu szczepień.

Podob­ne pismo zosta­ło roze­sła­ne do dowód­ców nastę­pu­ją­cych jednostek:

 • 21 Bata­lio­nu Dowo­dze­nia w Rzeszowie,
 • 1 Bata­lio­nu Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Rzeszowie,
 • 5 Bata­lion Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Przemyślu,
 • 22 Kar­pac­ki Bata­lion Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodzku,
 • 1 Bata­lion Czoł­gów w Żurawicy,
 • 16 Bata­lion Sape­rów w Nisku,
 • 14 Dywi­zjon Arty­le­rii Samo­bież­nej w Jarosławiu,
 • 21 Dywi­zjon Arty­le­rii Prze­ciw­lot­ni­czej w Jarosławiu,
 • 21 Bata­lion Logi­stycz­ny w Rzeszowie.

Źró­dło: Nowiny24