Wyda­nym w try­bie naka­zo­wym (bez udzia­łu oskar­żo­ne­go) wyro­kiem sądu w Kolo­nii ks. prof. Dariusz Oko został ska­za­ny na karę grzyw­ny w wyso­ko­ści 4800 euro za „pod­że­ga­nie do nie­na­wi­ści” w opu­bli­ko­wa­nym w nauko­wym cza­so­pi­śmie „The­lo­gi­sches” arty­ku­le opi­su­ją­cym zja­wi­sko wewnątrz­ko­ściel­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej, dzia­ła­ją­cej na szko­dę nie­let­nich oraz wyko­rzy­stu­ją­cej zależ­nych od niej kle­ry­ków. Gru­pa połą­czo­na była homo­sek­su­al­ny­mi prak­ty­ka­mi i wza­jem­nym wspar­ciem swo­ich człon­ków. Dru­gim ska­za­nym jest dzie­więć­dzie­się­cio­let­ni nie­miec­ki teo­log ks. prof. Johan­nes Stöhr, redak­tor naczel­ny „The­lo­gi­sches” — infor­mu­je insty­tut Ordo Iuris. Pod­jął się on obro­ny księ­dza na kolej­nych eta­pach procesu.

Opa­trzo­ny szcze­gó­ło­wą biblio­gra­fią tekst doty­czy mię­dzy inny­mi ana­li­zy mecha­ni­zmów, któ­re wynio­sły do naj­wyż­szych urzę­dów pozba­wio­ne­go już god­no­ści kościel­nych kard. The­odo­ra McCarrick’a, któ­re­go pedo­fil­skie czy­ny oraz sek­su­al­ne wyko­rzy­sty­wa­nie kle­ry­ków potwier­dził nie­daw­ny waty­kań­ski raport — poda­je OI.

Według jego komu­ni­ka­tu, pierw­sze aka­pi­ty arty­ku­łu przy­wo­łu­ją sło­wa papie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry w wywia­dzie z 2018 roku mówił „Mia­łem tu bisku­pa, któ­ry mi ze zgor­sze­niem opo­wia­dał, że w pew­nym momen­cie się zorien­to­wał, iż w jego die­ce­zji – bar­dzo dużej zresz­tą – jest wie­lu homo­sek­su­al­nych księ­ży”. Sło­wa te auto­rzy zesta­wi­li z wyzna­niem kar­dy­na­ła Mara­dia­gi, któ­ry na pyta­nie: „Czy ist­nie­je gejow­skie sto­wa­rzy­sze­nie w Waty­ka­nie?” odpo­wie­dział zde­cy­do­wa­nie: „nie tyl­ko to, ale Ojciec świę­ty sam powie­dział, że takie ‘lob­by’ w tym sen­sie ist­nie­je. Ojciec świę­ty sta­ra się powo­li oczysz­czać tę sytu­ację”. Wresz­cie, dia­gno­za sta­wia­na przez ks. prof. Oko w „The­olo­gi­sches” pozo­sta­wa­ła cał­ko­wi­cie spój­na, tak­że pod wzglę­dem ostro­ści języ­ka, ze sło­wa­mi Bene­dyk­ta XVI, któ­ry w opu­bli­ko­wa­nym w 2019 arty­ku­le „Kościół i skan­dal nad­użyć sek­su­al­nych” dzie­lił się opi­nią, że po II Sobo­rze Waty­kań­skim „w róż­nych semi­na­riach powsta­ły kli­ki homo­sek­su­al­ne, któ­re dzia­ła­ły mniej lub bar­dziej otwar­cie i zna­czą­co zmie­ni­ły kli­mat w semi­na­riach” — pisze Ordo Iuris.

Doda­je, że prze­słan­ką przy­pi­sa­nia ks. prof. Oko oraz ks. prof. Stöh­ro­wi czy­nu „pod­że­ga­nia do nie­na­wi­ści” są wycię­te z kon­tek­stu frag­men­ty arty­ku­łu, w któ­rych przy­rów­na­no zor­ga­ni­zo­wa­ną gru­pę prze­stęp­czą krzyw­dzą­cą swe ofia­ry i szko­dzą­cą całe­mu Kościo­ło­wi do paso­ży­ta szko­dzą­ce­go swe­mu nosi­cie­lo­wi. Skie­ro­wa­ne do orga­nów ści­ga­nia zawia­do­mie­nie wska­zy­wa­ło wprost, że publi­ka­cja mia­ła być aktem mowy nie­na­wi­ści wobec osób prak­ty­ku­ją­cych homo­sek­su­alizm. Na tak sfor­mu­ło­wa­ny zarzut ks. prof. Dariusz Oko odpo­wia­da pyta­nia­mi: „Czy kry­ty­ka prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści mafii sycy­lij­skiej to pod­że­ga­nie do nie­na­wi­ści wobec ogó­łu Sycy­lij­czy­ków? A zatem w jaki spo­sób aka­de­mic­ki namysł nad wyzwa­niem, jakim jest powią­za­na homo­sek­su­al­ny­mi prak­ty­ka­mi prze­stęp­cza sieć w Koście­le, może być pod­że­ga­niem do nie­na­wi­ści wobec ogó­łu homoseksualistów?”.

Jak poda­ła KAI, tekst ks. prof. Oki nie spodo­bał się nie­miec­kie­mu kapła­no­wi Wol­fgan­go­wi Rothe, któ­ry zażą­dał reak­cji nie­miec­kich orga­nów ści­ga­nia. Ks. Rothe nie jest posta­cią ano­ni­mo­wą, od lat publicz­nie bło­go­sła­wi pary jed­no­pł­cio­we i aktyw­nie pro­mu­je ruch poli­tycz­ny LGBT. Bez tru­du moż­na odna­leźć pra­so­we wzmian­ki o tym, że został odwo­ła­ny ze sta­no­wi­ska wice­rek­to­ra austriac­kie­go semi­na­rium, po tym jak do mediów tra­fi­ło zdję­cie, na któ­rym cało­wał się z jed­nym z kle­ry­ków, a na kom­pu­te­rach w semi­na­rium zna­le­zio­no 40 tysię­cy zdjęć por­no­gra­ficz­nych, przed­sta­wia­ją­cych mię­dzy inny­mi wyko­rzy­sty­wa­nie sek­su­al­ne dzieci.

Według infor­ma­cji insty­tu­tu, spra­wa ks. prof. Oki nie jest jedy­ną tego typu w Niem­czech. Jesie­nią ubie­głe­go roku ewan­ge­lic­ki pastor z Bre­my Olaf Lat­zel został ska­za­ny za „pod­że­ga­nie do nie­na­wi­ści” na karę w wyso­ko­ści 8100 euro grzyw­ny po ostrej kry­ty­ce „Para­dy Rów­no­ści”, jakiej dopu­ścił się pod­czas nauk przed­mał­żeń­skich w swo­jej para­fii. Duchow­ny zło­żył ape­la­cję i cze­ka na osta­tecz­ne roz­strzy­gnię­cie sądowe.

Ordo Iuris uru­cho­mi­ło pety­cję do sądu w Kolo­nii oraz kanc­lerz Nie­miec Ange­li Mer­kel o ochro­nę wol­no­ści aka­de­mic­kiej, wol­no­ści sło­wa i wol­no­ści sumie­nia. Pety­cję moż­na pod­pi­sać pod adre­sem BronmyKsiedzaOko.pl

 

za Gość Niedzielny