Restau­ra­cja Oakwo­od Har­dwa­re Food & Drink, z sie­dzi­bą przy 337 Oakwo­od Ave­nue w Yor­ku w Toron­to pro­si, by nie­zasz­cze­pie­ni klien­ci zde­cy­do­wa­li się teraz sie­dzieć na zewnątrz.

„Ze wzglę­du na zmien­ność pogo­dy i naszą ogra­ni­czo­ną zdol­ność do spo­ży­wa­nia posił­ków w pomiesz­cze­niach, pro­si­my z sza­cun­kiem, abyś, jeśli nie jesteś zaszcze­pio­ny, wybie­rał posił­ki na świe­żym powie­trzu, gdy jest to moż­li­we” – czy­ta­my w oświad­cze­niu restauracji.

 

Wła­ści­ciel pod­kre­śla, że ​​jest to zale­ce­nie i że będą dzia­łać na zasa­dzie honorowej.

Oakwo­od Har­dwa­re przy­zna­je, że ich decy­zja może spo­wo­do­wać utra­tę nie­któ­rych klientów.