W cza­sach gdy pomoc jest potrzeb­na, pomoc przy­cho­dzi z każ­de­go zaka­mar­ka już mamy $1100. Har­cer­stwo Związ­ku Har­cer­stwa Pol­skie­go w Kana­dzie zbie­ra pie­nią­dze aby rato­wać Kate­drę pod Sosna­mi na naszych Onta­ryj­skich Kaszubach.
Ołtarz jest spróch­nia­ły i może się zawa­lić. Potrzeb­ny jest wiel­ki remont któ­ry będzie kosz­to­wał ponad $25,000, doda­jąc do tego napra­wę ławek i schodów.
https://gofund.me/8b0c5a40

Jeże­li ktoś był zuchem na har­cer­skiej akcji let­niej, albo har­ce­rzem na biwa­ku, czy instruk­to­rem na tere­nie onta­ryj­skich Kaszub, odpo­wiedź z całą pew­no­ścią jest — TAK. Jeże­li ktoś ma czy miał dziec­ko lub wnucz­ka w har­cer­stwie, odpo­wiedź z całą pew­no­ścią jest — TAK. Jeże­li przy­jeż­dżasz na cot­ta­ge lub wypo­czy­wasz na cam­pin­gu w oko­li­cach Bar­ry­’s Bay, rów­nież odpo­wiedź jest — TAK. Jest to miej­sce wyjąt­ko­we, w któ­rym poprzez obec­ność natu­ry nasze modli­twy wyda­ją się mieć nie­co bli­żej do nie­ba. Ołtarz polo­wy z wize­run­kiem Czar­nej Madon­ny, oto­czo­ny strze­li­sty­mi sosna­mi powstał z ini­cja­ty­wy harc­mi­strza Ks. Rafa­ła Grzon­dzie­la OFM COMV i naszych roda­ków ponad 50 lat temu. Sosny bez wąt­pie­nia będą szu­mia­ły tam jesz­cze dłu­go bez naszej pomo­cy ale ołtarz ma już sędzi­wy wiek i wyma­ga grun­tow­ne­go remon­tu, któ­ry jest sza­co­wa­ny na mini­mum 20 tys. dola­rów. Trze­ba też napra­wić ław­ki i scho­dy a wie­my jak cena drew­na poszła do góry.

Ponad pół wie­ku temu ini­cja­ty­wa naszych roda­ków dopro­wa­dzi­ła do powsta­nia “Kate­dry pod sosna­mi” a dziś nad­szedł czas żeby samo­rzut­nie i z pro­stej potrze­by ser­ca zain­spi­ro­wać ini­cja­ty­wę remon­tu. Tyl­ko od nas zale­ży czy zmo­bi­li­zu­je­my siły i wspól­nie zbie­rze­my fun­du­sze na napra­wę. W przy­pad­ku fun­dra­isin­gu wie­lu z nas myśli, że “ktoś” , “coś” zro­bi i odcho­dzi macha­jąc ręką i zapo­mi­na­jąc o spra­wie. Dzi­siaj ten “ktoś” to ja i ty! A to “coś” to kon­kret­na zbiór­ka fun­du­szy na remont. Wystar­czy kil­ka dola­rów od każ­de­go z nas ! Dosłow­nie 5, 10, 20 dola­rów. Ziarn­ko do ziarn­ka a zbie­rze się miar­ka ! Prze­cież stać nas na to ! Nie cze­kaj­my na chwi­lę kie­dy przy­je­dzie­my na ulu­bio­ną waka­cyj­ną mszę do “Kate­dry pod sosna­mi” i zasta­nie­my ogro­dzo­ny teren z napi­sem — “zamknię­te ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa “! Przy­czyń­my się, żeby to wyjąt­ko­we i ulu­bio­ne “Ser­ce Onta­ryj­skich Kaszub” biło dalej dla wie­lu poko­leń pol­skiej emigracji.

reklama

POMÓŻCIE nam dzi­siaj aby nasza Kate­dra mogła stać wie­le wie­le lat dla następ­nych poko­leń. Oto GoFund­Me gdzie może­cie skła­dać wasze darowizny.
Pie­nią­dze będą zbie­ra­ne przez następ­ne 3–4 tygo­dnie i prze­ka­za­ne przez Har­cer­stwo ZHP do księ­dza Jana na Kaszu­bach aby ten mógł opła­cić kosz­ty napra­wy ołta­rza, scho­dów i ławek.

https://gofund.me/8b0c5a40
Pro­szę prze­każ­cie ten link dalej swo­im zna­jo­mym i rodzicom. 
Z har­cer­skim pozdro­wie­niem Czuwaj
Mal­wi­na Rew­kow­ska, hm
Huf­co­wa Huf­ca Watra
Zwią­zek Har­cer­stwa Pol­skie­go, Okręg Kanada