Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki w Mis­sis­sau­ga  zgło­sił poli­cji moty­wo­wa­ny nie­na­wi­ścią wan­da­lizm pole­ga­ją­cy na uszko­dze­niu i poma­lo­wa­niu napi­sów na głów­nych drzwiach budyn­ku. Tym razem zda­rze­nie mia­ło miej­sce w koście­le St. Mary Star of the Sea w Port Cre­dit 1 sierp­nia 2021 roku.

Wyda­je się, że na fron­to­wych drzwiach kościo­ła poma­rań­czo­wą far­bą w sprayu nama­lo­wa­no sło­wo „mor­der­stwo” .

Poma­rań­czo­wy to nie­ofi­cjal­ny kolor ruchu Eve­ry Child Matters

„Cho­ciaż archi­die­ce­zja Toron­to nie pro­wa­dzi­ła szkół z inter­na­ta­mi, mamy obo­wią­zek pod­ję­cia  zna­czą­cych kro­ków, aby wraz ze spo­łecz­no­ścia­mi tubyl­czy­mi wkro­czyć na dro­gę pojed­na­nia i poma­gać w lecze­niu trau­my doświad­cza­nej w sys­te­mie szkół z inter­na­tem” – czy­ta­my w komu­ni­ka­cie Archi­die­ce­zji Toronto

Archi­die­ce­zja przy­to­czy­ła też sło­wa oświad­cze­nia Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej z 1991 roku, któ­re stwier­dza: „prze­pra­sza­my za ist­nie­nie samych szkół, uzna­jąc, że naj­więk­szym nad­uży­ciem nie było to, co wyda­rzy­ło się w szko­łach, ale to, że same szko­ły się wyda­rzy­ły. Pra­gnie­my prze­pro­sić w bar­dzo szcze­gól­ny spo­sób za przy­pad­ki wyko­rzy­sty­wa­nia fizycz­ne­go i sek­su­al­ne­go, któ­re mia­ły miej­sce w tych szkołach”.