Z bólem — przy­kro­ścią i ogrom­nym smut­kiem zawia­da­mia­my, że we wto­rek 17 sierp­nia br. o godz. 12.30 w pol­skiej Para­fii pod wezwa­niem św. STANISŁAWA KOSTKI na ul. DENISON W TORONTO miał miej­sce kolej­ny- nie pierw­szy już wśród ostat­nich mie­się­cy tego roku akt wandalizmu.

NIE ZAMONTOWANO tu jesz­cze /celowo/nowych zaku­pio­nych teraz, a znisz­czo­nych uprzed­nio witra­ży — gdy 17 SIERPNIA br. w wyni­ku ude­rze­nia cegłą, zosta­ła roz­bi­ta tym razem szy­ba z ple­xi­gla­su w gro­cie MATKI BOŻEJ — osła­nia­ją­ca figu­rę MATKI BOŻEJ-

W celu zabez­pie­cze­nia figu­ry Maryi przed dal­sza jej ewen­tu­al­na kolej­na dewa­sta­cja I zbez­czesz­cze­niem — w gro­cie tym razem zosta­ła zamon­to­wa­na tym­cza­so­wo!!! pły­ta pil­śnio­wa- osła­nia­ją­ca wej­ście do gro­ty — PŁYTA TA ZOSTANIE ZAMIENIONA NA INNE TRWAŁE ZABEZPIECZENIE FIGURY MARYJNEJ — przed profanacja -

Kolej­ny akt wan­da­li­zmu w Para­fii św. STANISŁAWA KOSTKI w TORONTO NA UL DENI­SON-miał miej­sce 10 wrze­śnia o godz. 19.O5/pokazała kamera/ — W tym dniu zosta­ły znisz­czo­ne 2 przy­ćmio­ne szy­by przy wej­ściu do sali parafialnej.

I ten akt WANDALIZMU jak i wszyst­kie poprzed­nie –zgło­szo­ny został poli­cji w Toronto.

W nie­dzie­lę 19 wrze­śnia br prze­ży­wać będzie­my uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w naszej pol­skiej para­fii SW STANISŁAWA KOSTKI — na 12 Deni­son AVE ‑w Toronto-

Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we poprze­dzi­ło TRIDUUM ku czci SW STANISŁAWA KOSTKI ‑patro­na parafii./od czwart­ku do sobo­ty ‑tj w dniach 16–18 wrze­śnia o godz. 19 OOI w sobo­tę — o godz. 173O-

TRIDUUM I UROCZYSTOŚCIOM ODPUSTOWYM ‑prze­wod­ni­czył o PAWEŁ PILAR­CZYK-wika­riusz Kościo­ła ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE ‑W MISSISSAUGA ‑Litur­gicz­ne wspo­mnie­nie ŚW STANISŁAWA KOSTKI — patro­na para­fii na ul Deni­son w Toron­to ‑przy­pa­da 18 września-

POLECAMY MIŁOSIERNEMU BOGU I MARYI NASZEJ MATCE — KAŻDA POLSKA PARAFIE– W NASZYCH MODLITWACH-

BOŻENA SENKOWSKA ‑ŻUKOWSKA — TORONTO- PARAFIA ŚW KAZIMIERZA-