Kon­ce­sja dla TVN24 zosta­ła prze­dłu­żo­na, ale jed­no­cze­śnie jest jasny sygnał KRRiT, że stan praw­ny musi zostać dopre­cy­zo­wa­ny — powie­dział w śro­dę wice­szef MSZ Szy­mon Szyn­kow­ski vel Sęk. Pod­kre­ślił, że nie mamy do czy­nie­nia z żad­nym “lex TVN”, ani z żad­nym ata­kiem na tę stację.

Kra­jo­wa Rada Radio­fo­nii i Tele­wi­zji prze­gło­so­wa­ła w śro­dę prze­dłu­że­nie kon­ce­sji dla tele­wi­zji TVN24. W gło­so­wa­niu uzy­ska­no bez­względ­ną więk­szość gło­sów – za prze­dłu­że­niem kon­ce­sji były 4 oso­by, 1 prze­ciw. TVN wnio­sek o prze­dłu­że­nie kon­ce­sji zło­żył w KRRiT na począt­ku lute­go 2020 r.

Przed gło­so­wa­niem KRRiT jed­no­gło­śnie pod­ję­ła uchwa­łę w spra­wie “pod­ję­cia dzia­łań mają­cych na celu upo­rząd­ko­wa­nie zasad roz­po­wszech­nia­nia pro­gra­mów radio­wych i tele­wi­zyj­nych w Pol­sce w zakre­sie moż­li­wo­ści dzia­ła­nia pod­mio­tów spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospodarczego”.

Szyn­kow­ski vel Sęk powie­dział w TVN24, że decy­zja o prze­dłu­że­niu tej sta­cji kon­ce­sji na nada­wa­nie poka­zu­je, że “histe­ria wokół tej spra­wy, to odli­cze­nia na ante­nie, to odli­cza­nie (do koń­ca obo­wią­zy­wa­nia kon­ce­sji) przez róż­nych innych poli­ty­ków tych dni, to jed­nak była far­sa”. “Mie­li­śmy do czy­nie­nia z nor­mal­nym pro­ce­sem kon­ce­syj­nym, wokół któ­re­go były wąt­pli­wo­ści” — powie­dział wice­szef MSZ.

Jak zazna­czył, jest decy­zja o prze­dłu­że­niu kon­ce­sji, ale pozo­sta­ją wąt­pli­wo­ści co do tego “jak wła­ści­ciel TVN24 doko­nu­je pew­ne­go obej­ścia prze­pi­sów usta­wy” i KRRIT w swo­jej osob­nej uchwa­le zawar­ła te wątpliwości”.

Szyn­kow­ski vel Sęk dodał, że nor­mal­ną regu­la­cją w takich kra­jach jak np. Austria jest to, że więk­szo­ścio­wy udzia­ło­wiec powi­nien być z tere­nu Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go. “I my chce­my taką regu­la­cję uszczel­nić i wpro­wa­dzić w Pol­sce” — mówił wice­mi­ni­ster spraw zagranicznych.

Pod­kre­ślił, że nowe­la usta­wy medial­nej i “cały pro­ces legi­sla­cyj­ny nie jest wymie­rzo­ny w sta­cję TVN”. “Nie mamy tu do czy­nie­nia z żad­nym lex TVN, ani z żad­nym ata­kiem na TVN” — dodał.

Tyl­ko — jak mówił Szyn­kow­ski vel Sęk — kon­ce­sja dla TVN24 zosta­ła prze­dłu­żo­na, “bo TVN nie jest win­ny temu sta­nu praw­ne­mu, że jest on nie­pre­cy­zyj­ny”. “Ale jed­no­cze­śnie jest jasny sygnał, że ten stan praw­ny musi zostać dopre­cy­zo­wa­ny tak, żeby wła­ści­ciel spo­za obsza­ru UE, Euro­pej­skie­go Obsza­ry Gospo­dar­cze­go nie mógł mieć więk­szo­ścio­we­go udzia­łu” — zazna­czył wiceminister.

Zapew­nił, że usta­wa medial­na “ma cha­rak­ter gene­ral­ny, skie­ro­wa­ny do wszyst­kich podmiotów”.

Senat odrzu­cił 9 wrze­śnia nowe­li­za­cję usta­wy o radio­fo­nii i tele­wi­zji, któ­ra zmie­nia zasa­dy przy­zna­wa­nia kon­ce­sji na nada­wa­nie dla mediów z udzia­łem kapi­ta­łu spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go. Nowe­li­za­cja tra­fi teraz znów pod obra­dy Sejmu.

Przy­ję­ta przez Sejm 11 sierp­nia nowe­li­za­cja usta­wy o radio­fo­nii i tele­wi­zji, zda­niem jej auto­rów, posłów PiS, ma na celu uszczel­nie­nie i uści­śle­nie obo­wią­zu­ją­cych od 2004 r. prze­pi­sów, któ­re mówią o tym, że wła­ści­cie­lem tele­wi­zji czy radia dzia­ła­ją­cych na pod­sta­wie pol­skich kon­ce­sji mogą być pod­mio­ty z udzia­łem zagra­nicz­nym, poza­eu­ro­pej­skim nie­prze­kra­cza­ją­cym 49 proc. W oce­nie wie­lu obser­wa­to­rów, dzien­ni­ka­rzy i opo­zy­cji nowe­la jest wymie­rzo­na w Gru­pę TVN, któ­rej udzia­łow­cem jest ame­ry­kań­ski kon­cern Disco­ve­ry. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kgr/