Pola­cy bar­dzo czę­sto nie wie­dzą co posia­da­ją. Przed­sta­wia­my Pań­stwu roz­mo­wę z Fer­nan­do da Silva, Kana­dyj­czy­kiem pocho­dze­nia por­tu­gal­skie­go, uro­dzo­nym, w Toron­to, któ­ry od trzech lat miesz­ka w War­sza­wie i jest zachwy­co­ny Polską.

Reklama