Kon­ser­wa­tyw­ny poseł któ­ra odmó­wi­ła deba­ty z lide­rem Par­tii Ludo­wej Kana­dy, Maxi­me­’m Ber­nie­rem, ponie­waż jest nie­szcze­pio­ny, został  zdia­gno­zo­wa­ny z COVID-19. poin­for­mo­wał Otta­wa Citizen.

Richard Leho­ux, któ­ry repre­zen­tu­je okręg Beau­ce w Izbie Gmin, doświad­cza tyl­ko łagod­nych obja­wów.  Leho­ux jest w peł­ni zaszcze­pio­ny prze­ciw­ko wirusowi.

Zda­niem władz par­tii kon­ser­wa­tyw­nej dia­gno­za Leho­ux powin­na słu­żyć jako przy­po­mnie­nie wagi fizycz­ne­go dystan­su i nosze­nia masek.

Reklama

podwój­nie szcze­pio­ny Leho­ux był szcze­gól­nie wraż­li­wy aby nie prze­by­wać w pobli­żu nie­szcze­pio­nych. 8 wrze­śnia, w szczy­to­wym momen­cie fede­ral­nej kam­pa­nii wybor­czej, Leho­ux powie­dział mediom, że nie weź­mie udzia­łu w deba­cie zor­ga­ni­zo­wa­nej przez lokal­ne Radio Beau­ce,  gdyż odma­wia prze­by­wa­nia w tym samym pomiesz­cze­niu, co lider Par­tii Ludo­wej Kana­dy Maxi­me Ber­nier, któ­ry nie jest szcze­pio­ny prze­ciw­ko COVID-19 i nie jest w sta­nie udo­wod­nić, że nie jest nosi­cie­lem wirusa.