Tesla Model 3  zosta­ła usu­nię­ta z listy marek kwa­li­fi­ku­ją­cych się do fede­ral­ne­go raba­tu na pojaz­dy o zero­wej emi­sji poin­for­mo­wa­ło fede­ral­ne mini­ster­stwo komu­ni­ka­cji Trans­port Canada.

Pro­du­cent wła­śnie pod­niósł cenę bazo­wą Mode­lu 3 do 59 990 dol, znacz­nie powy­żej ceny  45 000 dol, kwa­li­fi­ku­ją­cej nabyw­cę aby uzy­skać rabat w wyso­ko­ści 5000 dol.

W 2019 roku fir­ma obni­ży­ła cenę do pra­wie 45 000 dol., aby speł­nić ten warunek.

Od roz­po­czę­cia pro­gra­mu raba­to­we­go w maju 2019 r. zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do nie­go pra­wie 35 000 Tesli, ponad dwu­krot­nie wię­cej niż zaj­mu­ją­ca dru­gie miej­sce Toyo­ta Prius.

W cią­gu ostat­nich trzech lat podat­ni­cy prze­ka­za­li ponad pół miliar­da dola­rów na raba­ty dla aut EV, z cze­go ponad jed­na trze­cia nabyw­com Tesli.