Kart­ka świą­tecz­na pre­mie­ra Douga For­da na rok 2021 opu­ści­ła jed­ną oso­bę z bli­skiej rodzi­ny sze­fa rzą­du Onta­rio, cór­kę Kri­stę Hayes.

Świą­tecz­na kart­ka rodzi­ny For­dów przed­sta­wia­ła do tej pory tatę (Doug), mamę (Kar­la), ich czte­ry roz­pro­mie­nio­ne blond cór­ki i bab­cię (nie­ży­ją­cą Ruth Dia­ne Ford) i  męża Kri­sty, były sier­żant TPS Dave Haynes .

REKLAMA

Jed­nak w tym roku Ford stoi samot­nie obok swo­jej świet­nie wyglą­da­ją­cej żony, uśmie­cha­jąc się przed cho­in­ką; bez Kri­sty, bez Kay­li, bez Kary, bez Kyli  i bez psów .

Wcze­śniej rodzi­na For­da wysy­ła­ła  do przy­ja­ciół, dar­czyń­ców mediów i innych. Nie­któ­rzy zasta­na­wia­ją się, czy ma to zwią­zek  z bar­dzo publicz­nym sta­no­wi­skiem Kri­sty w spra­wie szcze­pio­nek i ogra­ni­czeń zwią­za­nych ze zdro­wiem publicznym .