W całym kra­ju poja­wia­ją się nowe plat­for­my wymia­ny infor­ma­cji, któ­re poma­ga­ją nie­zasz­cze­pio­nym Kana­dyj­czy­kom w zna­le­zie­niu pracy,

W sierp­niu w Kana­dzie zaczę­ły obo­wią­zy­wać obo­wiąz­ko­we zasa­dy szcze­pień w miej­scach pra­cy i wie­lu miej­scach publicz­nych. Od tego cza­su szpi­ta­le, ban­ki, ubez­pie­czy­cie­le, rady szkol­ne, poli­cja i nie­któ­re admi­ni­stra­cje pro­win­cji w całej Kana­dzie wdro­ży­ły podob­ne zasa­dy doty­czą­ce obec­nych i przy­szłych pra­cow­ni­ków. W rezul­ta­cie dzie­siąt­ki tysię­cy Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy odma­wia­ją szcze­pie­nia, stra­ci­ło pra­cę lub zosta­ło umiesz­czo­nych na urlopie.

Natych­miast na plat­for­mach takich jak jak Tele­gram poja­wi­ły się kana­ły z tysią­ca­mi sub­skry­ben­tów  w celu połą­cze­nia nie­zasz­cze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków z poten­cjal­ny­mi pracodawcami.

Reklama

Powsta­ła rów­nież nowa fir­mę rekru­ta­cyj­ną o nazwie Jabless Jobs, któ­ra ma pomóc nie­szcze­pio­nym zna­leźć pracę.

Jabless Jobs obec­nie ogła­sza oko­ło 70 ofert. Wie­le z nich  w sek­to­rze budow­la­nym i han­dlo­wym, ale są też sta­no­wi­ska dla sze­fów kuch­ni, den­ty­stów, opie­ku­nów, masa­ży­stów, fry­zje­ra, wycho­waw­ców wcze­sne­go dzie­ciń­stwa i kore­pe­ty­to­rów dla dzie­ci ze spe­cjal­ny­mi potrzebami.

Stro­na  „łączy nie­dy­skry­mi­nu­ją­cych pra­co­daw­ców z podob­nie myślą­cy­mi oso­ba­mi poszu­ku­ją­cy­mi pra­cy”. Pra­co­daw­cy mogą zamiesz­czać ofer­ty pra­cy publicz­nie lub anonimowo.

Powsta­ły rów­nież kana­ły Tele­gram dla poszcze­gól­nych regio­nów z tysią­ca­mi sub­skry­ben­tów w całej Kana­dzie , aby połą­czyć oso­by nie­szcze­pio­ne z miej­sca­mi pracy.

„Maska BC/zatrudnienie wol­ne od szcze­pio­nek” ma 3000 człon­ków. Kon­tyn­gent Alber­ta liczy ponad 4000. Onta­rio ma rów­nież oko­ło 3000. W tych gru­pach krą­żą set­ki wia­do­mo­ści dzien­nie. Oso­by poszu­ku­ją­ce pra­cy zachę­ca się do zamiesz­cza­nia infor­ma­cji o swo­jej prze­szło­ści zawo­do­wej, a następ­nie łączy się z pracodawcami.

Tre­ne­rzy per­so­nal­ni ofe­ru­ją usłu­gi domo­we. Stu­dia jogi ofe­ru­ją zniż­ki dla nie­szcze­pio­nych. Ludzie pyta­ją i udzie­la­ją infor­ma­cji o zwol­nie­niach reli­gij­nych lub medycz­nych oraz o tym, jak je uzyskać.