Ponie­waż wariant Omi­cron nadal szyb­ko się roz­prze­strze­nia, mia­sto Vau­ghan posta­no­wi­ło od 30 grud­nia ska­so­wać  pro­gra­my rekre­acyj­ne w cen­trach spo­łecz­no­ścio­wych, a tak­że we wszyst­kich biblio­te­kach publicznych.

Mia­sto doświad­cza nie­do­bo­rów kadro­wych z powo­du pan­de­mii, przez co od czwart­ku rów­nież zosta­ną zamknię­te cen­tra fit­ness i baseny .

Zaję­cia na świe­żym powie­trzu, w tym lodo­wi­ska i miej­ski pro­gram wypo­ży­cza­nia rakiet śnież­nych, będą dzia­łać bez zmian.