Śledz­two w spra­wie śmier­ci pacjen­tów domów opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w Quebe­cu pod­czas pierw­szej fali pan­de­mii po prze­rwie weszło w koń­co­wa fazę. W ośrod­kach zwa­nych w Quebe­cu CHSLD w okre­sie od lute­go do czerw­ca 2020 roku zmar­ło pra­wie 4000 osób, co sta­no­wi­ło pra­wie 70 proc. zgo­nów odno­to­wa­nych pod­czas pierw­szej fali.

Biruo pro­win­cyj­ne­go pro­ku­ra­to­ra doma­ga­ło się prze­pro­wa­dze­nia docho­dze­nia w sied­miu lokla­iza­cjach. Prze­ana­li­zo­wa­ne mają być też odpo­wie­dzi i dzia­ła­nia rządu.

Po wzno­wie­niu prze­słu­chań jako pierw­si na pyta­nia śled­czych będą odpo­wia­dać przed­sta­wi­cie­le depar­ta­men­tu zdro­wia i mini­ster ds. senio­rów, Mar­gu­eri­te Blais.

Reklama