Onta­rio Court of Justi­ce odma­wia potwier­dze­nia, czy jeden z jego sędziów roz­pa­tru­je spra­wy zdal­nie z Kara­ibów czy­ta­my w “Toron­to Star”.
Sądy “pora­dzi­ły sędziom, aby uni­ka­li podró­ży z powo­du COVID-19 i nie pro­wa­dzi­li postę­po­wa­nia spo­za prowincji.

Popro­szo­ny o wyja­śnie­nie poli­ty­ki pan­de­micz­nej Onta­rio Court of Justi­ce  i zapy­ta­ny kon­kret­nie o loka­li­za­cję sędzie­go Bru­ce­’a Fra­ze­ra, rzecz­nik odmó­wił . Obro­na twier­dzi, że sędzia prze­by­wa na Barbados

„Ska­za­nie kogoś będąc same­mu na waka­cjach to obra­za wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści” — stwier­dził jeden z adwokatów
W zeszłym mie­sią­cu Sąd pora­dził jed­ne­mu ze swo­ich sędziów, aby prze­stał orze­kać w spra­wach z Kara­ibów, co nazwał „prze­ocze­niem”.