Następ­ną w kolej­ce pro­win­cją, któ­ra zamie­rza znieść spo­rą część ogra­ni­czeń covi­do­wych, będzie Nowa Fun­dlan­dia i Labra­dor. 21 lute­go roz­pocz­nie się luzo­wa­nie obostrzeń, a na począt­ku zosta­ną znie­sio­ne limi­ty osób w nie­któ­rych oko­licz­no­ściach. Do 14 mar­ca limi­ty zgro­ma­dzeń znik­ną, podob­nie jak środ­ki naka­zu­ją­ce dys­kry­mi­na­cję niezaszczepionych.

Głów­na urzęd­nik medycz­na pro­win­cji, dr Jani­ce Fit­zge­rald, mówi, że to oczą­tek koń­ca poli­ty­ki covi­do­wej. Nowa Fun­dlan­dia i Labra­dor nigdy nie otwo­rzy­ła się zupeł­nie. W pro­win­cji nastę­po­wa­ły okre­sy łago­dze­nia i zaostrza­nia restryk­cji w zależ­no­ści od sytu­acji w szpitalach.

Mimo odcho­dze­nia od prze­pi­sów ogra­ni­cza­ją­cych uczest­nic­two w życiu publicz­nym, część sek­to­rów gospo­dar­ki jest zobo­wią­za­na, by wyma­gać od swo­ich pra­cow­ni­ków szczepienia.

reklama