Ukra­ina poin­for­mo­wa­ła, że rosyj­skie woj­ska weszły do Kijowa, 

a tym­cza­sem pre­zy­dent Chin Xi Jin­ping stwier­dził, że kry­zys nale­ży roz­wią­zać w dro­dze rozmów;

Pre­zy­dent Woło­dy­myr Zełen­ski oskar­ża siły rosyj­skie o ata­ko­wa­nie obsza­rów cywil­nych i kry­ty­ku­je euro­pej­ską reak­cję na „roz­po­czę­cie woj­ny prze­ciw­ko Europie”

reklama

Kra­je zachod­nie spo­ty­ka­ją się, aby omó­wić swo­ją reak­cję na kry­zys z NATO na nad­zwy­czaj­nym szczycie
Rosyj­skie woj­ska wkro­czy­ły w pią­tek do sto­li­cy Ukra­iny, Kijo­wa, poin­for­mo­wał ukra­iń­ski mini­ster obro­ny, a dzia­ła­nia mili­tar­ne Moskwy nabra­ła tempa .
Pre­zy­dent Woło­dy­myr Zełen­ski oskar­żył Rosję o ata­ko­wa­nie obsza­rów cywil­nych. Póź­niej zaata­ko­wał przy­wód­ców UE za “za sła­bą reak­cję na rosyj­ską inwa­zję”, ostrze­ga­jąc, że  nale­ży ją uznać za „począ­tek woj­ny z Europą”.

 

Pierw­sze rosyj­skie jed­nost­ki woj­sko­we wkro­czy­ły do ​​Kijo­wa, poin­for­mo­wa­ło w pią­tek ukra­iń­skie Mini­ster­stwo Obro­ny, a dru­gi dzień inwa­zji Moskwy przy­niósł ze sobą ponow­ne nalo­ty i wal­ki na róż­nych fron­tach na  Ukra­inie. Jak poin­for­mo­wał resort na Face­bo­oku, rosyj­scy „dywer­san­ci” znaj­do­wa­li się w dziel­ni­cy Obo­lon na pół­no­cy sto­li­cy. Infor­ma­cje te nie mogły być począt­ko­wo nie­za­leż­nie potwierdzone.
Mini­ster­stwo wezwa­ło miej­sco­wą lud­ność do przy­go­to­wa­nia bomb ben­zy­no­wych do uży­cia w wal­ce oraz do zgła­sza­nia obser­wa­cji rosyj­skie­go sprzę­tu woj­sko­we­go. Według mini­ster­stwa miesz­kań­cy nie powin­ni opusz­czać swo­ich domów.

Wcze­śniej tego dnia Kijów został zbom­bar­do­wa­ny przez rakie­ty, a pre­zy­dent Woło­dy­myr Zełen­ski oskar­żył Rosję o ata­ko­wa­nie obsza­rów cywilnych.

Mini­ster­stwo obro­ny Moskwy poin­for­mo­wa­ło, że jego siły „pomyśl­nie zre­ali­zo­wa­ły” swo­je cele pierw­sze­go dnia ope­ra­cji, twier­dząc, że znisz­czy­ły ponad 70 ukra­iń­skich celów, w tym 11 lotnisk.

Wyso­ki ran­gą urzęd­nik wywia­du zachod­nie­go powie­dział, że Kijów może w cią­gu kil­ku godzin zostać opa­no­wa­ny przez siły rosyj­skie; Rosyj­skie woj­ska zbli­ża­ły się do Ukra­iny po obu stro­nach Dnie­pru i wyglą­da na to, że są goto­we do zdo­by­cia stolicy. 

Pre­zy­dent Ukra­iny Woło­dy­myr Zełen­ski ape­lo­wał do spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej, by zro­bi­ła wię­cej, twier­dząc, że ogło­szo­ne dotych­czas sank­cje nie są wystarczające.
Poro­zu­mie­nie przy­wód­ców w zasa­dzie ozna­cza­ło, że blok dołą­cza do Sta­nów Zjed­no­czo­nych i innych w podej­mo­wa­niu kro­ków, takich jak ogra­ni­cze­nie dostę­pu Rosji do technologii.
Zde­cy­do­wa­no się jed­nak nie odci­nać Rosji od glo­bal­ne­go sys­te­mu płat­no­ści mię­dzy­ban­ko­wych SWIFT.

Fran­cu­ski mini­ster finan­sów Bru­no Le Maire, gosz­czą­cy w pią­tek w Pary­żu przed­sta­wi­cie­li UE w celu omó­wie­nia kon­se­kwen­cji gospo­dar­czych, powie­dział, że taka opcją, to ostateczność

Amba­sa­dor Ukra­iny w Japo­nii wezwał Chi­ny do przy­łą­cze­nia się do mię­dzy­na­ro­do­wych wysił­ków na rzecz powstrzy­ma­nia rosyj­skiej „masa­kry” w jego kra­ju w obli­czu bra­ku kry­ty­ki dzia­łań Moskwy przez Pekin. „Bar­dzo chcie­li­by­śmy, aby Chi­ny sko­rzy­sta­ły z kon­tak­tów z Rosją i roz­ma­wia­ły z Puti­nem i wyja­śni­ły mu, że w XXI wie­ku nie jest wła­ści­we doko­ny­wa­nie masa­kry w Euro­pie” – powie­dział ukra­iń­ski dyplo­ma­ta Sier­giej Kor­sun­sky na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Tokio. „Wie­rzę, że Chi­ny mogą ode­grać znacz­nie bar­dziej aktyw­ną rolę w kon­tak­tach z Puti­nem w spo­sób, jakie­go ocze­ku­je­my od kra­jów cywi­li­zo­wa­nych” – dodał
Kor­sun­sky popro­sił rów­nież Sta­ny Zjed­no­czo­ne i ich sojusz­ni­ków o wspar­cie w dostar­cza­niu sprzę­tu do zwal­cza­nia ata­ków rosyj­skich rakiet typu cru­ise. Powie­dział, że Ukra­ina chce dołą­czyć do NATO i wezwał do wspar­cia w roz­wią­za­niu konfliktu.

Chi­ny orga­ni­zu­ją tym­cza­sem loty czar­te­ro­we, aby ewa­ku­ować oby­wa­te­li chiń­skich, któ­rzy chcą opu­ścić Ukra­inę, poin­for­mo­wa­ła w pią­tek amba­sa­da chiń­ska w Kijo­wie. Chiń­scy oby­wa­te­le muszą zare­je­stro­wać się do nie­dzie­li, napi­sa­no w zawia­do­mie­niu, doda­jąc, że muszą zwra­cać szcze­gól­ną uwa­gę na swo­je bez­pie­czeń­stwo osobiste.
Chiń­ski rząd osza­co­wał, że na Ukra­inie miesz­ka oko­ło 6000 Chiń­czy­ków, w tym stu­den­ci. Prze­by­wa­ją głów­nie w Kijo­wie, Lwo­wie, Char­ko­wie, Ode­ssie i Sumach.
Amba­sa­da wcze­śniej zale­ci­ła Chiń­czy­kom na Ukra­inie pozo­sta­nie w domu i umiesz­cze­nie chiń­skiej fla­gi na swo­ich pojaz­dach, jeśli pla­nu­ją podró­żo­wać na duże odległości.

Chi­ny powstrzy­mu­ją się od nazwa­nia rosyj­skie­go ata­ku na Ukra­inę inwa­zją. Jed­no­cze­śnie pod­trzy­mu­jąc zasa­dę suwe­ren­no­ści tery­to­rial­nej, a to z powo­du cią­głe­go pod­kre­śla­nia, że Taj­wan jest czę­ścią Chin.

„Suwe­ren­ność i inte­gral­ność tery­to­rial­na wszyst­kich kra­jów powin­ny być sza­no­wa­ne i utrzy­my­wa­na” – powie­dział w pią­tek rzecz­nik chiń­skie­go Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych Wang Wenbin. „Jed­no­cze­śnie widzi­my rów­nież, że kwe­stia Ukra­iny ma swo­je wła­sne zło­żo­ne i szcze­gól­ne pod­ło­że histo­rycz­ne i rozu­mie­my uza­sad­nio­ne oba­wy Rosji doty­czą­ce kwe­stii bez­pie­czeń­stwa” – dodał.
Wang nie odpo­wie­dział na pyta­nia, czy Chi­ny uzna­ją samo­zwań­cze Doniec­ką i Ługań­ską Repu­bli­kę Ludo­wą na tery­to­rium Ukra­iny za nie­pod­le­głe państwa.
Chi­ny potę­pi­ły zachod­nie sank­cje wobec Rosji, powie­dział Wang i wezwał do dia­lo­gu w celu roz­wią­za­nia kryzysu.
„Jakie są skut­ki sank­cji?  Od 2011 roku USA nało­ży­ły na Rosję ponad 100 sank­cji. Naj­wy­raź­niej nakła­da­nie sank­cji pozo­sta­je nie­sku­tecz­ne w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów” – powie­dział Wang. „To tyl­ko poważ­nie pogor­szy  regio­nal­ną  gospo­dar­kęi źró­dła utrzy­ma­nia danych narodów”.
Zapy­ta­ny, czy chiń­skie wysił­ki dyplo­ma­tycz­ne w deeska­la­cji kry­zy­su na Ukra­inie pozo­sta­ją ogra­ni­czo­ne, Wang powie­dział, że drzwi do poko­jo­we­go roz­wią­za­nia nie zosta­ły cał­ko­wi­cie zamknięte.
„Chi­ny będą kon­ty­nu­ować nasze podej­ście do uła­twia­nia poko­jo­wych dia­lo­gów” – powie­dział Wang.

 

„Zde­cy­do­wa­nie potę­pia­my inwa­zję Rosji na Ukra­inę zade­kla­ro­wa­ły tym­cza­sem wła­dze Taj­wa­nu; Taj­wan jest gotów wziąć udział we wszel­kich wysił­kach, któ­re przy­czy­nią się   do poko­jo­we­go roz­wią­za­nia tego spo­ru. Taj­wan przy­stę­pu­je rów­nież do mię­dzy­na­ro­do­wych sank­cji gospo­dar­czych wobec Rosji” – wyni­ka z pod­pi­sa­ne­go oświad­cze­nia Tsai.
Tsai powie­dział, że sytu­acja na Ukra­inie jest zasad­ni­czo inna niż w Cie­śni­nie Taj­wań­skiej, wska­zu­ją  na  natu­ral­ną barie­rę i wkład „glo­bal­nych part­ne­rów” w bez­pie­czeń­stwo Tajwanu.
Powie­dzia­ła, że ​​Taj­wan zin­ten­sy­fi­ko­wał wła­sną obro­nę cywil­ną i zdol­ność do prze­ciw­dzia­ła­nia woj­nie hybry­do­wej, aby „unie­moż­li­wić siłom zewnętrz­nym i ich kola­bo­ran­tom wyko­rzy­sta­nie sytu­acji na Ukra­inie do wytwa­rza­nia i roz­po­wszech­nia­nia dez­in­for­ma­cji w celu pod­wa­że­nia mora­le  Tajwańczyków”.

Korea Połu­dnio­wa ma rów­nież przy­łą­czyć się do mię­dzy­na­ro­do­wych wysił­ków na rzecz nało­że­nia sank­cji gospo­dar­czych na Moskwę. „Rząd kore­ań­ski zde­cy­do­wa­nie potę­pia zbroj­ną inwa­zję Rosji na Ukra­inę jako pogwał­ce­nie zasad Kar­ty Naro­dów Zjednoczonych.
„Uży­cie siły, któ­ra powo­du­je nie­win­ne ofia­ry, nie może być w żad­nych oko­licz­no­ściach uspra­wie­dli­wio­ne” – wyni­ka z oświad­cze­nia wyda­ne­go przez Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych w pią­tek rano. „Nale­ży sza­no­wać suwe­ren­ność, inte­gral­ność tery­to­rial­ną i nie­za­leż­ność Ukrainy”.

Pre­mier Austra­lii oskar­żył tym­cza­sem Chi­ny o rzu­ce­nie Rosji koła ratun­ko­we­go poprzez zła­go­dze­nie ogra­ni­czeń han­dlo­wych w cza­sie, gdy więk­szość świa­ta pró­bu­je powstrzy­mać rosyj­ską inwa­zję na Ukrainę.
Pre­mier Scott Mor­ri­son zare­ago­wał w pią­tek na raport South Chi­na Mor­ning Post , że Chi­ny ogło­si­ły, iż są w peł­ni otwar­te na import rosyj­skiej psze­ni­cy. Mor­ri­son zauwa­żył, że Austra­lia, Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Wiel­ka Bry­ta­nia, Unia Euro­pej­ska i Japo­nia nakła­da­ją sank­cje na Rosję, a zła­go­dze­nie przez Chi­ny ogra­ni­czeń han­dlo­wych „jest po pro­stu niedopuszczalne”.

Rosja wyśle ​​koman­do­sów, aby pomóc w ochro­nie zamknię­tej elek­trow­ni ato­mo­wej w Czar­no­by­lu w pobli­żu sto­li­cy Ukra­iny, Kijo­wa, poin­for­mo­wał w pią­tek rzecz­nik rosyj­skie­go mini­ster­stwa obro­ny. Jak poin­for­mo­wał rzecz­nik, poziom pro­mie­nio­wa­nia w zakła­dzie jest nor­mal­ny. Wcze­śniej w Waszyng­to­nie Bia­ły Dom wyra­ził obu­rze­nie wia­ry­god­ny­mi donie­sie­nia­mi ukra­iń­skich urzęd­ni­ków, że per­so­nel elek­trow­ni jądro­wej w Czar­no­by­lu został wzię­ty jako zakład­ni­cy przez woj­ska rosyjskie.

Sekre­tarz pra­so­wy Jen Psa­ki powie­dzia­ła, że ​​Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie doko­na­ły oce­ny sta­nu elek­trow­ni, w któ­rej radio­ak­tyw­ność nadal wycie­ka przez dzie­się­cio­le­cia po naj­gor­szej kata­stro­fie nukle­ar­nej w historii.