Kana­da zezwa­la na opusz­cze­nie kra­ju dro­gą powietrz­ną bez szcze­pień tym­cza­so­wych pra­cow­ni­ków zagra­nicz­nych (TFW), któ­rzy nie są miesz­kań­ca­mi kra­ju pod­czas gdy Kana­dyj­czy­cy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się nie otrzy­my­wać zastrzy­ków prze­ciw­ko COVID, nadal mają zakaz wej­ścia na pokład samolotu.

Zgod­nie z e‑mailem od Employ­ment and Social Deve­lop­ment Cana­da (ESDC) , zgło­szo­nym przez Western Stan­dard , kana­dyj­ski rząd fede­ral­ny  twier­dzi, że nie­zasz­cze­pie­ni TFW  mogą opu­ścić Kana­dę do 31 sierp­nia, po tym, jak zezwo­lo­no na prze­dłu­że­nie zwol­nie­nia pier­wot­nie obo­wią­zu­ją­ce­go do 28 lutego.

The Western Stan­dard twier­dzi że zda­niem ich infor­ma­to­ra z bran­ży „zasa­dy te sta­ją się zawi­łe dla wszyst­kich”, ale oby­wa­te­le kana­dyj­scy bez szcze­pień, tacy jak kie­row­cy cię­ża­ró­wek, powin­ni rów­nież otrzy­mać zwol­nie­nia pod­czas podró­ży, podob­nie jak TFW.

reklama

TFW, któ­rzy nie są zaszcze­pie­ni i nale­żą do pew­nych kate­go­rii, takich jak pra­cow­ni­cy rol­ni człon­ko­wie załóg mor­skich, oso­by doko­nu­ją­ce dostaw medycz­nych oraz oso­by pra­cu­ją­ce ze sprzę­tem lub urzą­dze­nia­mi medycz­ny­mi, mogą wje­chać do Kana­dy z wyni­kiem nega­tyw­nym testu na covid.

Nie­zasz­cze­pie­ni oby­wa­te­le Kana­dy mogą wje­chać  dro­gą lot­ni­czą zgod­nie z Kar­tą Praw, ale muszą przejść kwa­ran­tan­nę. Jed­nak tego same­go nie moż­na powie­dzieć o nie­zasz­cze­pio­nych Kana­dyj­czy­kach, któ­rzy chcą opu­ścić Kana­dę, co jest bez­po­śred­nio sprzecz­ne z konstytucją

Prze­pis wszedł w życie w grud­niu 2021 r. Podob­ny obo­wią­zek szcze­pień dla kie­row­ców cię­ża­ró­wek, któ­rzy po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy USA do Kana­dy, kie­ro­wa­ni byli na kwa­ran­tan­nę, wszedł w życie w stycz­niu. Dopro­wa­dzi­ło to do Kon­wo­ju Wolności.

Tama­ra Lich, głów­na przy­wód­czy­ni Kon­wo­ju Wol­no­ści, zosta­ła owa­cyj­nie powi­ta­na w ostat­nią sobo­tę po powro­cie do domu w Medi­ci­ne Hat w Albercie.

Lich spę­dził pra­wie trzy tygo­dnie w wię­zie­niu   przed uzy­ska­niem kaucji.

Wie­lu pra­cow­ni­ków rzą­du fede­ral­ne­go stra­ci­ło pra­cę,  po tym, jak rząd Tru­de­au naka­zał, by wszy­scy pra­cow­ni­cy fede­ral­ni zosta­li zaszczepieni.

Ofi­cjal­na pety­cja Izby Gmin, popie­ra­na przez posła Kana­dyj­skiej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej (CPC), Toma Kmie­ca , doma­ga się od Tru­de­au „znie­sie­nia” prze­pi­su, któ­ry zaka­zu­je podró­żo­wa­nia samo­lo­tem bez szczepień.

 

za life­si­te news