Wśród czte­rech ofiar wypad­ku czte­ro­miej­sco­we­go samo­lo­tu Piper PA 28–140 w pół­noc­no-zachod­nim Onta­rio nie­da­le­ko Sio­ux Looko­ut było dwóch zbie­gów oskar­żo­nych o udział w zabój­stwach i w pora­chun­kach gan­gów. Śled­czy usta­li­li toż­sa­mość wszyst­kich czte­rech ofiar i usta­la­ją teraz powią­za­nia mię­dzy nimi. Wszy­scy, któ­rzy zgi­nę­li, pocho­dzi­li z Kolum­bii Brytyjskiej.

Jed­nym z nich był Gene Karl Lahr­kamp, praw­do­po­dob­nie mię­dzy­na­ro­do­wy płat­ny mor­der­ca, były czło­nek kana­dyj­skiej armii i hodow­ca psów, poszu­ki­wa­ny listem goń­czym przez Roy­al Thai Police.

Lahr­kamp i dru­gi Kana­dyj­czyk z woj­sko­wą prze­szło­ścią, 36-let­ni Mat­thew Dupre, byli oskar­że­ni przez taj­ską poli­cję o przy­by­cie na wyspę Phu­ket w celu zamor­do­wa­nia byłe­go gang­ste­ra z Abbots­ford, Jimie­go San­dhu. San­dhu został zastrze­lo­ny przez dwóch zama­sko­wa­nych napast­ni­ków 5 lutego.

reklama

Dupre został aresz­to­wa­ny w Alber­cie i cze­ka w aresz­cie na decy­zję o ekstradycji.

Dupre i Lhar­kamp zosta­li zwol­nie­ni z woj­ska ze stop­niem kapra­la, poda­ło CAF. Sier­żant Bren­da Win­pen­ny z jed­nost­ki współ­pra­cu­ją­cej z taj­ską poli­cją w uję­ciu podej­rza­nych, powie­dzia­ła, że śled­czym zaj­mu­ją­cym się tam­tą spra­wą nie są zna­ne pozo­sta­łe ofia­ry wypad­ku lot­ni­cze­go w Onta­rio. Doda­ła jed­nak, że będzie to jesz­cze badane.

We wra­ku Pipe­ra został zna­le­zio­ny rów­nież męż­czy­zna powią­za­ny z gan­giem Inde­pen­dent Sol­diers, 37-let­ni Dun­can Bailey. Był zwol­nio­ny za kau­cją, a posta­wio­ne mu zarzu­ty doty­czy­ły udzia­łu w spi­sku mają­cym na celu zabój­stwo. Cho­dzi o strze­la­ni­nę w Van­co­uver, do któ­rej doszło 6 paź­dzier­ni­ka 2020 roku i w któ­rej został postrze­lo­ny 42-let­ni Mir Hus­sa­in. Hus­sa­in niósł dziec­ko w fote­li­ku samo­cho­do­wym, wycho­dził z pubu Bells and Whi­stles w dziel­ni­cy Dun­bar. Prze­żył, ale zgi­nął w maju 2021. Został zastrze­lo­ny w Coqu­itlam, spra­wa jest w toku. W miesz­ka­niu Baileya w listo­pa­dzie ubie­głe­go roku zna­le­zio­no 400 000 dol. – zda­niem poli­cji mogła to być zapła­ta za pró­bę zabój­stwa Hus­se­ina w 2020 roku.

Dan McLau­gh­lin z B.C. Pro­se­cu­tion Servi­ce powie­dział, że nakaz aresz­to­wa­nia Baileya został wyda­ny 26 kwiet­nia, po tym jak męż­czy­zna zła­mał kil­ka zasad zwol­nie­nia za kaucją.

Poli­cja potwier­dzi­ła, że pilo­tem roz­bi­te­go samo­lo­tu był 26-let­ni Abhi­van Han­da z Rich­mond, B.C. Czwar­tą ofia­rą był 27-let­ni Han­kun Hong, rów­nież z Rich­mond, B.C.

Spra­wą wypad­ku zaj­mu­ją się poli­cja pro­win­cyj­na z Onta­rio i Trans­por­ta­tion Safe­ty Board. Eric Ver­met­te z Trans­por­ta­tion Safe­ty Board of Cana­da powe­idział, że spraw­dza­ne są doku­men­ty z prze­glą­dów i napraw samo­lo­tu i kwa­li­fi­ka­cje pilo­ta. Dodał, że w chwi­li wypad­ku nie­bo był zachmu­rzo­ne i padał lek­ki deszcz.

Samo­lot lecia 29 kwiet­nia z Dry­den, Ont. do Mara­thon, Ont. Poszu­ki­wa­nia roz­po­czę­to, gdy nie dotarł na lot­ni­sko doce­lo­we w wyzna­czo­nym czasie.

Z doku­men­tów wyni­ka, że wła­ści­cie­lem samo­lo­tu była kobie­ta z Rich­mond, B.C. Maszy­na wystar­to­wa­ła 23 kwiet­nia z lot­ni­ska Del­ta Heri­ta­ge Park.