Sto­wa­rzy­sze­nie War­miń­sko-Mazur­skich Gmin Pogra­ni­cza pla­nu­je prze­te­sto­wać na przy­naj­mniej 5‑tysięcznej gru­pie Pola­ków dzia­ła­nie tzw. docho­du bez­wa­run­ko­we­go. Przez dwa lata te oso­by mają otrzy­my­wać 1300 zł miesięcznie.

Eks­pe­ry­ment ma potrwać dwa lata i będzie pole­gał na wypła­ca­niu 1300 zł gru­pie miesz­kań­ców, któ­rych ma być min. 5 tys., a mak­sy­mal­nie nawet 31 tys.
Obszar pogra­ni­cza pol­sko-rosyj­skie­go wybra­no, gdyż “źle wypa­da pod wzglę­dem docho­dów, ubó­stwa, aktyw­no­ści gospo­dar­czej i bezrobocia”
Od lat róż­ne rzą­dy i gru­py bada­czy eks­pe­ry­men­tu­ją z tym roz­wią­za­niem. Głów­nym zało­że­niem tego roz­wią­za­nia jest pokry­cie pod­sta­wo­wych potrzeb każ­de­go czło­wie­ka. Tego rodza­ju świad­cze­nia spo­łecz­ne mają rów­nież umoż­li­wić wyrów­na­nie szans na dostęp do edu­ka­cji oraz roz­wo­ju dzie­ci i mło­dzie­ży z bied­nych rodzin. Pro­gram okre­śla, iż wszel­kie dostęp­ne zaso­by są wspól­nym dobrem, dla­te­go nale­żą się wszyst­kim oby­wa­te­lom nie­za­leż­nie od zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska. Pań­stwo nie narzu­ca jed­nak, na co dokład­nie pie­nią­dze powin­ny zostać prze­zna­czo­ne. Każ­dy samo­dziel­nie może wybrać cel — zależ­nie od potrzeb wła­snych czy rodziny.

W maju 2021 r. Nie­miec­ki Insty­tut Badań Eko­no­micz­nych roz­po­czął eks­pe­ry­ment, w któ­rym przez 3 lata 122 oso­by otrzy­mu­ją 1200 euro. W Kata­lo­nii wkrót­ce roz­pocz­nie się pię­cio­let­ni pro­gram – 5 tys. osób będzie otrzy­my­wać 700–900 euro i 300 euro na dzie­ci przez 24 mie­sią­ce. W Pol­sce nato­miast Sto­wa­rzy­sze­nie War­miń­sko-Mazur­skich Gmin Pogra­ni­cza pla­nu­je eks­pe­ry­ment w pół­noc­nych gmi­nach, leżą­cych przy gra­ni­cy z Rosją

Socjo­lo­go­wie będą badać sze­reg zmien­nych, m.in.: aktyw­ność eko­no­micz­ną, spo­łecz­ną, edu­ka­cyj­ną, kwe­stie dobro­by­tu (struk­tu­ra kon­sump­cji, docho­dy, oszczęd­no­ści, sytu­acja miesz­ka­nio­wa, nie­rów­no­ści mająt­ko­we), dobro­stan miesz­kań­ców (poczu­cie zado­wo­le­nia z życia, spraw­stwa, nie­pew­no­ści itp.), zmia­ny w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich mie­rzo­nych pozio­mem zaufa­nia spo­łecz­ne­go oraz bez­pie­czeń­stwo (zagro­że­nie przestępczością)