Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Kana­dzie wyda­ła oświad­cze­nie, w któ­rym nazwa­ła zakaz udzia­łu Huawei i ZTE w pra­cach nad kana­dyj­ski­mi sie­cia­mi 5G „poli­tycz­ną mani­pu­la­cją”. Rzecz­nik pra­so­wy amba­sa­dy dodał, że chiń­ski rząd podej­mie wszyst­kie nie­zbęd­ne środ­ki, by mieć pew­ność, że pra­wa Huawe­ia są chro­nio­ne. „Stro­na chiń­ska wyra­ża swo­ją zde­cy­do­wa­ną dez­apro­ba­tę. Pra­gnie­my pod­kre­ślić, że błęd­ne dzia­ła­nia stro­ny kana­dyj­skiej zaszko­dzą inte­re­som Kana­dy i jej wize­run­ka­mi na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Chi­ny prze­ana­li­zu­ją tę spra­wę dogłęb­nie i poważ­nie, i podej­mą wszel­kie nie­zbęd­ne środ­ki, by bro­nić praw i uza­sad­nio­nych inte­re­sów chiń­skich przedsiębiorstw”.

Amba­sa­da pod­kre­śli­ła, że zarów­no Huawei, jak i ZTE mają bar­dzo dobre noto­wa­nia, jeśli cho­dzi o bez­pie­czeń­stwo swo­ich sie­ci. Jej zda­niem decy­zja Kana­dy o wyklu­cze­niu obu firm nie jest popar­ta żad­ny­mi dowodami.

Rząd fede­ral­ny, po latach odwle­ka­nia decy­zji, osta­tecz­nie zaka­zał wyko­rzy­sty­wa­nia pro­duk­tów i usług Huawei i ZTE pod­czas budo­wy kana­dyj­skiej sie­ci 5G, uza­sad­nia­jąc to oba­wa­mi o bez­pie­czeń­stwo naro­do­we. Mini­ster inno­wa­cji, Fran­co­is-Phi­lip­pe Cham­pa­gne, powie­dział, że decy­zja zapa­dła po ana­li­zie prze­pro­wa­dzo­nej przez agen­cje bez­pie­czeń­stwa i kon­sul­ta­cjach z part­ne­ra­mi. Kana­da była ostat­nim kra­jem z gru­py Five Eyes, któ­ra nie wpro­wa­dzi­ła zaka­zu obej­mu­ją­ce­go chiń­skie firmy.

Kry­ty­cy zaan­ga­żo­wa­nia chiń­skich firm w kana­dyj­skie pro­jek­ty zwią­za­ne z 5G pod­kre­śla­ją, jak w Chi­nach dzia­ła pra­wo doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go. Pra­wo wyma­ga od firm współ­pra­cy i dzie­le­nia się infor­ma­cja­mi z chiń­skim wywia­dem. Huawei jest nie­za­leż­nym przed­się­bior­stwem, ale chiń­skie służ­by wywia­dow­cze w każ­dej chwi­li mogą wyma­gać od nie­go zbie­ra­nia danych.