Chiń­ska pla­no­wa­na gospo­dar­ka radzi sobie znacz­nie lepiej niż zwa­śnio­ne kor­po­ra­cje zacho­du, stwier­dził we wrze­śniu ubie­głe­go roku na twit­te­rze Kurt Stoll, kan­dy­dat NDP na posła pro­win­cyj­ne­go w onta­ryj­skim okrę­gu Renfrew–Nipissing–Pembroke. Stoll chwa­lił Chi­ny odpo­wia­da­jąc na inny post doty­czą­cy wstrzy­ma­nia przez Pekin budo­wy elek­trow­ni węglo­wych za gra­ni­cą. Pod­kre­ślał, że chiń­ski sys­tem osią­ga wyzna­czo­ne cele, a Zachód w tym cza­sie cze­ka, aż skłó­co­ne kor­po­ra­cje podej­mą nie­zbęd­ne dzia­ła­nia. „Cen­tra­lizm nie jest z natu­ry auto­ry­tar­ny”, stwier­dził Stoll.

Stoll, któ­ry wycho­wał się na far­mie na wsi w Saskat­che­wan, został nomi­no­wa­ny na kan­dy­da­ta onta­ryj­skiej NDP w kwiet­niu 2022 roku.

Jego komen­ta­rze nie róż­nią się bar­dzo od tego, co o Chi­nach mówił Justin Tru­de­au w 2013 roku, zanim został pre­mie­rem. Stwier­dził wów­czas, że w pew­nym stop­niu podzi­wia Chi­ny. „Ich pod­sta­wo­wa dyk­ta­tu­ra pozwa­la na doko­ny­wa­nie poważ­nych zmian w gospo­dar­ce w mgnie­niu oka”.

Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin rzą­dzi kra­jem nie­mal od 70 lat. Mimo otwar­cia ryn­ku dla pry­wat­nych przed­się­biorstw w ostat­nich latach, Pekin utrzy­mał peł­ną kon­tro­lę nad gospo­dar­ką. Fir­my, któ­re dzia­ła­ją w Chi­nach, musza mieć zgo­dę rzą­du centralnego.

Chi­ny wciąż roz­wi­ja­ją się, ale z danych Ban­ku Świa­to­we­go wyni­ka, że w 2020 roku PKB Chin w prze­li­cze­niu na oso­bę było czte­ry razy mniej­sze niż ana­lo­gicz­ny wskaź­nik w Kana­dzie. Chi­ny odpo­wia­da­ją za 27 proc. świa­to­wej emi­sji i w tym kra­ju znaj­du­je się ponad poło­wa wszyst­kich elek­trow­ni opa­la­nych węglem.