Mate­usz Mora­wiec­ki pod­czas Ogól­no­pol­skie­go Kon­gre­su Dia­lo­gu Mło­dzie­żo­we­go w War­sza­wie odniósł się do posta­wy Nor­we­gów, któ­rzy jego zda­niem “żeru­ją” na spo­wo­do­wa­nej woj­ną sytu­acji, czer­piąc więk­sze korzy­ści ze wzro­stu sprze­da­ży ropy i gazu. — Powin­ni się tym bły­ska­wicz­nie podzie­lić — uznał. Sło­wa pre­mie­ra wywo­ła­ły falę komen­ta­rzy w sieci.

- Pol­ska bar­dzo szyb­ko zmie­nia swo­ją poli­ty­kę ener­ge­tycz­ną w kie­run­ku ener­gii odna­wial­nej, ale musi dys­po­no­wać tak­że kon­wen­cjo­nal­ny­mi źró­dła­mi ener­gii, gdy nie świe­ci słoń­ce i nie wie­je wiatr. Alter­na­ty­wa dla pol­skie­go gór­nic­twa, czy­li np. import gazu z Nor­we­gii, jest nie­zwy­kle kosz­tow­ny — mówił.

Pre­mier dodał, że kraj ten będzie miał 100 mld euro “nad­mia­ro­wych zysków” i  wręcz “żeru­je” na sytu­acji “po wywo­ła­nej przez Puti­na woj­nie”. — Oni powin­ni się tym bły­ska­wicz­nie podzie­lić — uznał.

- My się wszy­scy obu­rza­my na Rosję, i słusz­nie. Ban­dyc­ki napad, ban­dy­ci, zbrod­nia­rze i tak dalej, ale sza­now­ni pań­stwo, mło­dzi ludzie, coś jest nie tak. Pisz­cie do waszych mło­dych przy­ja­ciół w Nor­we­gii. Oni powin­ni się podzie­lić tym nad­mia­ro­wym, gigan­tycz­nym zyskiem — dodał.

“Zasta­na­wia­łem się, jak Mora­wiec­ki chce w kry­zy­sie sfi­nan­so­wać te wszyst­kie wydat­ki, któ­re zapla­no­wał. Zagad­ka roz­wią­za­na. Mamy pisać po proś­bie do nor­we­skich zna­jo­mych, żeby się z nami podzie­li­li swo­imi nad­mia­ro­wy­mi zyska­mi. Brzmi jak plan” — zakpił dzia­łacz par­tii KOR­WiN Sła­wo­mir Mentzen.

Bank Nor­dea wyli­czył, że Nor­we­gia zgro­ma­dzi w tym roku pra­wie 1,5 bilio­na koron (150 miliar­dów euro) dodat­ko­wych przy­cho­dów z ropy i gazu.