Blu­es Pat­tern Box powstał w Mont­re­alu w grud­niu 2013 roku jako speł­nio­ny pro­jekt marzeń per­ku­si­sty Maria­na Kop­czyń­skie­go i gita­rzy­sty Pio­tra Kluski.
Nie­dłu­go potem dołą­czy­li basi­sta Grze­gorz Szym­siak i gita­rzy­sta Jerzy Peter i powstał potęż­ny kwartet.
Gru­pa powsta­ła jako hołd dla Tade­usza Nale­py, zna­ne­go jako ojciec pol­skie­go bluesa.
Nale­pa pozo­sta­wił po sobie wiel­kie dzie­dzic­two 40-let­niej muzy­ki głę­bo­ko zako­rze­nio­nej w blu­esie z egzy­sten­cjal­ny­mi tek­sta­mi stwo­rzo­ny­mi przez poetę Bog­da­na Loebla.
Nie­za­leż­nie od tego, co gra Blu­es Pat­tern Box, celem jest gra­nie z dobrym wyczu­ciem, dąże­nie do poru­sze­nia wnę­trza słu­cha­cza i spra­wie­nia, że poczu­je się lepiej.
Zespół wspie­ra impre­zy orga­ni­zo­wa­ne przez mont­re­al­ską Polonię.


Blu­es Pat­tern Box was for­med in Mont­re­al Decem­ber 2013 as dre­am come true pro­ject of drum­mer Marian Kop­czyń­ski and guita­rist Piotr Kluska.
Bas­sist Grze­gorz Szym­siak and guita­rist Jerzy Peter joined shor­tly after and power­ful quar­tet had been established.
Gro­up star­ted as a tri­bu­te band of Mr. Tade­usz Nale­pa known as the Father of Polish blues.
Nale­pa left his gre­at heri­ta­ge of 40 years of music deeply rooted in blu­es accom­pa­nied with exi­sten­tial lyrics cre­ated by poet Bog­dan Loebl.
Wha­te­ver Blu­es Pat­tern Box plays the goal is to play with good feeling and dri­ve to hit your inner strings and make you feel bet­ter and good.
The band is sup­por­ti­ve part of Mont­re­al Polish com­mu­ni­ty per­for­ming at its events and venues.