Poli­cja strze­la­ła w Holan­dii w kie­run­ku uczest­ni­czą­ce­go w rol­ni­czej blo­ka­dzie cią­gni­ka – infor­mu­je „Naj­wyż­szy Czas”. W pro­te­ście prze­ciw rzą­do­wej poli­ty­ce ogra­ni­cza­nia emi­sji tlen­ku azo­tu i amo­nia­ku blo­ko­wa­ne są cen­tra dys­try­bu­cyj­ne super­mar­ke­tów, w skle­pach bra­ku­je już żywności.
Pro­te­stu­ją­cy mówią, że zain­spi­ro­wał ich kana­dyj­skich Fre­edom Convoy.

Fry­zyj­ska poli­cja napi­sa­ła na Twit­te­rze, że „kie­row­cy cią­gni­ków pró­bo­wa­li wje­chać w poli­cjan­tów i pojaz­dy służ­bo­we”. „Poja­wi­ła się sytu­acja zagro­że­nia. Odda­no strza­ły ostrze­gaw­cze i cel­ne” –  jed­nak z fil­mów widać, że cią­gnik sta­rał się omi­nąć poli­cyj­ną blokadę

Cią­gnik miał zostać tra­fio­ny poli­cyj­ny­mi kula­mi. Zatrzy­ma­no  trzy osoby.

reklama

Rol­ni­cy, któ­rzy od ponie­dział­ku pro­te­stu­ją w Holan­dii prze­ciw­ko rzą­do­wej poli­ty­ce ogra­ni­cza­nia emi­sji tlen­ku azo­tu i blo­ku­ją m.in. cen­tra dys­try­bu­cyj­ne supermarketów.

Doma­ga­my się odblo­ko­wa­nia naszych cen­trów i zde­cy­do­wa­nych dzia­łań poli­cji – powie­dział Marc Jan­sen, dyrek­tor Cen­tral­ne­go Biu­ra ds. Han­dlu Żyw­no­ścią (CBL), cyto­wa­ny przez por­tal NOS.

Jak infor­mu­je por­tal RTL Nie­uws, we wto­rek po połu­dniu zablo­ko­wa­nych było jesz­cze sie­dem punk­tów zaopa­tru­ją­cych m.in. sie­ci Lidl i Aldi. W ponie­dzia­łek blo­ko­wa­nych było 20 centrów.