Z doku­men­tów sądo­wych wyni­ka, że Otta­wa świa­do­mie wpro­wa­dzi­ła restryk­cyj­ne prze­pi­sy doty­czą­ce podró­żo­wa­nia i szcze­pień, któ­re nie pozo­sta­wia­ją zbyt wie­le miej­sca na ewen­tu­al­ne odstęp­stwa i zwol­nie­nia, rów­nież ze wzglę­dów oso­bi­stych w szcze­gól­nych sytu­acjach loso­wych. Doku­men­ty odno­szą się do czte­rech pozwów i poka­zu­ją spo­sób myśle­nia fede­ral­nych polityków.

Za opra­co­wa­nie wer­sji robo­czej poli­ty­ki naka­zów szcze­pień, obej­mu­ją­cej sfor­mu­ło­wa­nie reko­men­da­cji co do zwol­nień, odpo­wie­dzial­na była Jen­ni­fer Lit­tle, dyrek­tor COVID Reco­ve­ry Team w Trans­port Cana­da. Lit­tle przy­go­to­wa­ła oświad­cze­nie w kwiet­niu, a w czerw­cu zezna­wa­ła jako świa­dek stro­ny rzą­do­wej. Zapy­ta­no ją, czy to był jej pomysł, by nie udzie­lać zwol­nień ze szcze­pień w szcze­gól­nych sytu­acjach oso­bi­stych. Lit­tle odpo­wie­dzia­ła, że jej zespół roz­wa­żał róż­ne oko­licz­no­ści, a takie podej­ście mia­ło na celu poka­za­nie kie­run­ku polityki.

Lit­tle wspo­mnia­ła, że była głów­nym auto­rem rapor­tu “Imple­men­ting a Vac­ci­ne Man­da­te for the Trans­por­ta­tion Sec­tor” z 2 paź­dzier­ni­ka prze­ka­za­ne­go mini­stro­wi trans­por­tu Oma­ro­wi Algha­brze. W rapor­cie jest mowa o „jed­nym z naj­bar­dziej restryk­cyj­nych naka­zów szcze­pień dla podróż­nych na świe­cie”. Roz­wa­ża­ne są moż­li­wo­ści zwol­nie­nia ze szcze­pień z róż­nych powodów.

REKLAMA

Lit­tle pyta­na przez praw­ni­ka Sama Pre­sve­lo­sa o zwol­nie­nia ze wzglę­dów oso­bi­stych odpo­wie­dzia­ła, że podej­ście było takie, by dopu­ścić tyl­ko nie­wiel­ką ilość wyjąt­ków. Im mniej powo­dów zwol­nień ze szcze­pień, tym sys­tem trans­por­tu będzie bezpieczniejszy.

Odpo­wie­dzial­ność w koń­cu prze­rzu­co­no na prze­woź­ni­ków. A ci, nie chcą być oskar­ża­ny­mi o łama­nie praw czło­wie­ka, dopusz­cza­li wyjąt­ki ze wzglę­dów medycz­nych i reli­gij­nych. Doku­men­ty zło­żo­ne przez Lit­tle zawie­ra­ją nastę­pu­ją­ce sta­ty­sty­ki za okres od 30 paź­dzier­ni­ka 2021 do 19 kwiet­nia 2022 roku: wyda­no 371 zwol­nień w przy­pad­kach podró­ży w celu uzy­ska­nia opie­ki medycz­nej (zatwier­dzo­no 83 proc. wnio­sków), 409 zwol­nień ze szcze­pień ze wzglę­du na prze­ciw­wska­za­nia medycz­ne (zatwier­dzo­no 55 proc. wnio­sków) oraz 900 zwol­nień ze wzglę­dów reli­gij­nych (zatwier­dzo­no 38 proc. wniosków).

Lit­tle pod­kre­śli­ła jesz­cze w swo­im zezna­niu, że otwo­rzo­no pro­gram, któ­ry pozwa­lał na podró­żo­wa­nie osób nie­zasz­cze­pio­nych, jeśli powód podró­ży był uza­sad­nio­ny naro­do­wym inte­re­sem Kana­dy. W ramach tego pro­gra­mu do Kana­dy tra­fi­li nie­zasz­cze­pie­ni uchodź­cy z Ukra­iny ucie­ka­ją­cy przed wojną.

Nakaz szcze­pień podróż­nych został zawie­szo­ny 20 czerw­ca. Rząd zazna­czył jed­nak, że może go przy­wró­cić, jeśli sytu­acja epi­de­micz­na będzie tego wymagała.