W ponie­dzia­łek rano z kościo­ła św. Jana Ewan­ge­li­sty w Vau­ghan wyru­szy­ła 40 pie­sza piel­grzym­ka do sank­tu­arium Mat­ki Bożej wśród Huro­nów w Midland. Piel­grzym­ka powin­na dotrzeć na miej­sce w nie­dzie­lę. Wszyst­ko oczy­wi­ście zaczę­ło się od Mszy św. Roz­ma­wia­my z księż­mi, piel­grzy­ma­mi, orga­ni­za­to­ra­mi a tak­że zamiesz­cza­my kaza­nie o piel­grzy­mo­wa­niu do Boga wygło­szo­ne przez o. Janu­sza Bła­że­ja­ka OMI