Pla­nu­je­my praw­do­po­dob­nie w tym tygo­dniu, być może nawet w śro­dę, prze­wie­zie­nie do Pol­ski osób lżej ran­nych w wypad­ku pol­skie­go auto­ka­ru w Chor­wa­cji — poin­for­mo­wał wice­mi­ni­ster zdro­wia Wal­de­mar Kra­ska. Wyja­śnił, że cho­dzi o oko­ło 10 osób, któ­rych stan pozwa­la na przetransportowanie.

Wice­mi­ni­ster zdro­wia w ponie­dzia­łek w TVP1 pyta­ny był o stan ofiar sobot­nie­go wypad­ku pol­skie­go auto­ka­ru w Chorwacji.

“Jeste­śmy w cią­głym kon­tak­cie ze szpi­ta­la­mi, w któ­rych prze­by­wa­ją nasi piel­grzy­mi, nasi roda­cy. Kil­ka osób jest w sta­nie cięż­kim, to są oso­by, któ­re tak­że wyma­ga­ją odde­chu wspo­ma­ga­ne­go, czy­li są oso­ba­mi pod­łą­czo­ny­mi do respi­ra­to­ra. To są ura­zy naj­czę­ściej wie­lo­na­rzą­do­we, to są zła­ma­nia koń­czyn, zła­ma­nia krę­go­słu­pa na róż­nych pozio­mach, zaczy­na­jąc od krę­go­słu­pa szyj­ne­go, koń­cząc na krę­go­słu­pie lędź­wio­wym. To są pacjen­ci, któ­rzy wyma­ga­li doraź­nych zabie­gów ope­ra­cyj­nych. Były to zabie­gi, któ­re tamo­wa­ły krwa­wie­nia wewnętrz­ne, to były ura­zy śle­dzio­ny” — powie­dział Kraska.

“Pla­nu­je­my praw­do­po­dob­nie w tym tygo­dniu, być może nawet w śro­dę, prze­wie­zie­nie do Pol­ski tych osób lżej­szych, któ­re mogą być prze­trans­por­to­wa­ne. To może być gru­pa oko­ło 10 osób” — poin­for­mo­wał wiceminister.

Zapew­nił o bli­skim kon­tak­cie z rodzi­na­mi poszko­do­wa­nych w wypad­ku, któ­re przy­je­cha­ły do Chor­wa­cji. “Zapew­nia­my im miesz­ka­nie, tak­że pomoc psy­cho­lo­gicz­ną, bo to jest w tej sytu­acji bar­dzo waż­ne. Wczo­raj odby­ły się też pierw­sze oglę­dzi­ny auto­ka­ru przez pro­ku­ra­to­ra, tak­że prze­ka­za­ne zosta­ły już baga­że i doku­men­ty tym oso­bom, któ­re prze­by­wa­ją w szpi­ta­lach w Chor­wa­cji” — podał.

“Nie jest jesz­cze zakoń­czo­ny pro­ces iden­ty­fi­ka­cji osób, któ­re zgi­nę­ły. Dzie­więć osób mamy już roz­po­zna­nych, trzy w dal­szym cią­gu nie. To tro­szecz­kę trwa dłu­go, ale musi­my mieć 100 proc. pew­ność, że na pew­no to są te oso­by” — wskazał.

Wice­mi­ni­ster zdro­wia zapew­nił też, że “opie­ka medycz­na jest tam na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, co tak­że pod­kre­śla­ją pacjen­ci, któ­rzy są hospi­ta­li­zo­wa­ni”. Dodał, że do Chor­wa­cji wysła­ny został z Pol­ski “zaczą­tek gru­py, któ­ra będzie jeź­dzi­ła na misje poza gra­ni­ca­mi kraju”.

Do wypad­ku pol­skie­go auto­ka­ru doszło w sobo­tę nad ranem na auto­stra­dzie A4 na pół­noc od sto­li­cy Chor­wa­cji Zagrze­bia. Jadą­cy w kie­run­ku Zagrze­bia auto­bus zje­chał z dro­gi i wpadł do rowu przy auto­stra­dzie — prze­ka­za­ła poli­cja. W wypad­ku zgi­nę­ło 12 osób, a 32 zosta­ły ran­ne. Wszyst­kie ofia­ry wypad­ku to pol­scy oby­wa­te­le, któ­rzy piel­grzy­mo­wa­li do Medjugorje.

Spo­śród 32 osób ran­nych, któ­re prze­wie­zio­ne zosta­ły do pię­ciu chor­wac­kich szpi­ta­li, czte­ry oso­by powró­ci­ły w nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę do kra­ju samo­lo­tem wraz z rzą­do­wą dele­ga­cją, z mini­strem zdro­wia Ada­mem Nie­dziel­skim na cze­le. Jak poin­for­mo­wał w nie­dzie­lę po połu­dniu dr Artur Zaczyń­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. Medycz­nych Cen­tral­ne­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go MSWiA w War­sza­wie, czte­ry oso­by ran­ne w wypad­ku w Chor­wa­cji opu­ści­ły już Cen­tral­ny Szpi­tal Kli­nicz­ny MSWiA. (PAP)

Autor­ka: Danu­ta Starzyńska-Rosiecka

kgr/