Dania zaka­zu­je szcze­pień prze­ciw­ko Covid dla mło­dzie­ży poni­żej 18 roku życia
Ci, któ­rzy  otrzy­ma­li pierw­szy zastrzyk, zosta­li odcię­ci  od moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia dru­gie­go zastrzy­ku po 1 września.

„Dzie­ci i mło­dzież bar­dzo rzad­ko poważ­nie cho­ru­ją na COVID-19. W związ­ku z tym od 1 lip­ca 2022 r. dzie­ci i mło­dzież poni­żej 18 roku życia nie będzie mogła otrzy­mać 1zastzryku, a od 1 wrze­śnia 2022 r. nie będzie już moż­na uzy­skać 2 ]”, czy­ta­my w oświad­cze­niu rządu.

Pomi­mo tej decy­zji w Danii, dzie­ci w Kana­dzie kwa­li­fi­ku­ją się teraz do otrzy­ma­nia trze­ciej daw­ki  szcze­pion­ki Moder­na , mimo że COVID nie sta­no­wi więk­sze­go zagro­że­nia dla dzie­ci niż gry­pa , a Health Cana­da przy­zna­je, że brak  jest  dłu­go­ter­mi­no­wych danych doty­czą­cych bezpieczeństwa.

Co wię­cej, róż­ne orga­ny zaj­mu­ją­ce się zdro­wiem zwró­ci­ły ostat­nio uwa­gę na ryzy­ko nie­po­żą­da­nych skut­ków, szcze­pio­nek COVID.

Nie­miec­kie mini­ster­stwo zdro­wia ostat­nio napi­sa­ło na Twit­te­rze , że   1 na 5000 osób,  doświad­cza „poważ­ne­go, nie­po­żą­da­ne­go efek­tu” po szczepionkach.

za coun­ter­si­gnal