Roz­mo­wa z Mar­ci­nem Rolą z wRealu24

O kuli­sach usu­nię­cia tele­wi­zji wRe­alu z plat­for­my YouTu­be oraz budo­wie nowej pol­skiej plat­for­my video banbye.pl roz­ma­wia­my z redak­to­rem naczel­nym wRealu24 Mar­ci­nem Rolą, do roz­mo­wy przy­łą­cza się red. Karol Plewa.