Sunday, September 25, 2022
video

Farol — rodzin­na fir­ma portugalska

Warto porozmawiać z właścicielem i synami - zaraz obok ukraińskiego kościoła przy Cawthra/Burnhamthorpe
video

30 lat od upad­ku komu­ni­zmu — kon­cert czte­rech narodów

W niedzielne popołudnie 27 października konsulaty czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Węgier, Polski i Słowacji uczciły 30-lecie upadku dominacji sowieckiej w Europie Środkowo-wschodniej...
video

Pol­ski pro­gram dla dzie­ci — Jestem sobie Polak Mały.

W czwartek 28 kwietnia w Centrum Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Mississaudze odbył się polski program dla dzieci Jestem sobie Polak...
video

Spit­fi­re w Bar­ry­’s Bay znów z pol­ską szachownicą

Niedawno na spifire a w parku Żurakowskiego w Barrys Bay powróciła polska szachownica...
video

Wide­ofe­lie­ton: Czy USA są w sta­nie się odrodzić?

Elity wychowane bez poczucia obowiązku i pokory, słabo wykształcona i coraz bardziej zlumpenproletaryzowana ludność wielkich miast, podsycane przez opozycję konflikty rasowe, nieuctwo i analfabetyzm...
video

Żeby­śmy się wszy­scy spo­tka­li w Nie­bie — Roz­mo­wa z reży­se­rem Miste­rium Męki Pań­skiej w...

Goniec: - Siostro Karolino, jak to się zaczęło, skąd pomysł, aby tutaj w naszej parafii zrobić Misterium Męki Pańskiej, i to z...
video

Wie­dza jest przyjemna

Uczmy się czytajmy porównujmy szukajmy argumentów krytycznych, nigdy nie przyjmujmy informacji medialnych bezkrytycznie, uczmy się właściwie formułować pytania... Apeluje w swym wideofelietonie Andrzej Kumor
video

Film jako narzę­dzie pro­pa­gan­dy glo­ba­li­stycz­nej i neomarksistowskiej

Wywiad rzeka ze Stanisławem Baruą, autorem obrazu filmowego i telewizyjnego (director of photography), który pracował przy filmach reklamowych, dokumentalnych, i fabularyzowanych serialach dokumentalnych (docu-dramas)...
video

Fun­dusz Mile­nium — nasza polo­nij­na perła

W sobotę 1 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie kuratorów Funduszu Milenium Polski Chrześcijańskiej. Na prezesa ponownie wybrano mec. Marka Malickiego Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej ...
video

Sztan­dar dla Fun­da­cji im. Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta w Kanadzie

FUNDACJA IMIENIA WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA z Lipiec reymontowskich ufundowała i podarowała swej bratniej fundacji z Kanady - Fundacji im. Władysława Reymonta w Kanadzie, sztandar...