Film, któ­ry odczło­wie­cza — zajaw­ka nasze­go wywia­du ze Sta­ni­sła­wem Baruą

Już wkrót­ce roz­mo­wa rze­ka ze Sta­ni­sła­wem Baruą, uzna­nym dyrek­to­rem foto­gra­fii w wie­lu fil­mach fabu­lar­nych i doku­men­tal­nych, absol­wen­tem Łódz­kiej Szko­ły Filmowej.

Film jako narzę­dzie pro­pa­gan­dy glo­ba­li­stycz­nej i neomarksistowskiej.