Sunday, August 14, 2022

Final return, czy­li osta­tecz­ne roz­li­cze­nie podat­ko­we dla oso­by zmarłej

Kontynuacja tematu z poprzedniego numeru Jakie dochody rozlicza się w roku śmierci? Zasadniczo wszystko to samo, co normalnie z wyjątkiem wspomnianego we wcześniejszym artykule Capital...

CO TO JEST TESTAMENT „HOLOGRAFICZNY”

Testament tzw. „holograficzny” to testament napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Według prawa, w Ontario testament taki nie musi spełniać wszystkich formalnych wymogów, jakim podlegają testamenty...

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka: Udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji finansowych

        O tym, że rodzice zobowiązani są do alimentowania dzieci i o tym, że często jedno z byłych małżonków jest zobowiązane do płacenia alimentów drugiemu,...

Opusz­cze­nie Kana­dy przez oso­by niezaszczepione

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy od naszej Czytelniczki link do strony kanadyjskiego urzędu skarbowego, która określa w jaki sposób na użytek Urzędu Skarbowego staje  przestaje się być...

Zobo­wią­za­nia dzie­ci w sto­sun­ku do rodziców

Zarówno prawodawcy jak i media w Kanadzie dużo uwagi poświęcają zobowiązaniom rodziców w stosunku do swoich dzieci.  Prawo dyktuje, że rodzice są zobowiązani do...

Pra­wo w Kana­dzie: Spo­rządź testament

Sama długo zwlekałam z napisaniem testamentu, więc wiem, jak to jest.  Mało kto lubi myśleć o własnej śmierci.  Tym niemniej czasem jest to konieczne. Każdy,...

Nowe zasa­dy admi­ni­stro­wa­nia mały­mi spadkami

Tłumaczenie przybliżone, wersja oryginalna poniżej Od 1 kwietnia 2021 r. administrowanie niewielkimi spadkami będzie łatwiejsze i tańsze. Każdy majątek o wartości 150 000 dol. lub mniej...

DYLEMATY PRAWNE W CZASIE COVID-19 – CO SIĘ DZIEJE Z PODPISANYMI...

Obecny tekst jest trzecim z serii artykułów poruszających tematy prawne, które w chwili zaskoczenia przez COVID-19 nabrały szczególnego znaczenia. W niniejszym artykule będziemy kontynuować analizę,...

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka: ALIMENTACJA WSPÓŁMAŁŻONKA

Alimentacja współmałżonka to jedno ze znaczniejszych zobowiązań towarzyszących rozpadowi związku, zarówno małżeńskiego jak i nieformalnego.  Towarzyszy mu wiele niejasności, nieporozumień a nawet mitów. Na początku...

Podział mająt­ku – pla­ny eme­ry­tal­ne i zmia­ny w pra­wie ontaryjskim

        Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół, w zasadzie bezapelacyjnie, chyba że spisały umowę...