Wednesday, June 29, 2022
video

Dla­cze­go wra­cam do Pol­ski — roz­ma­wia­my z Andrze­jem Nowa­kiem z Mississaugi

Wielu z nas o tym myśli, niektórzy to zrobili, inni zrobili i wrócili tutaj. Wracać, a jeśli tak, to gdzie i na jakich zasadach....

Ocal­my dzie­dzic­two Kre­sów — O nowej książ­ce „Kre­so­wia­nie za oce­anem” z Auto­ra­mi roz­ma­wia Andrzej...

Pani Aniu, pani Krzysztofie skąd pomysł na tę książkę, dlaczego państwo badacie te rzeczy? Anna Alwast: Mąż od lat jeździł do Białorusi, na Ukrainę odnawiał...

Bro­ni­my się praw­dą — Andrzej Kumor roz­ma­wia z Woj­cie­chem Sumlińskim

Andrzej Kumor: - Wojtku miło mi, że po raz kolejny się spotykamy, tym razem „na żywo”. Chciałem zapytać w związku z książką „Powrót do...

Kumor & Niem­czyk: Redak­cyj­na rozmowa

Andrzej Kumor: Panie Januszu, wrócił Pan właśnie z Kuby, ma Pan nie tylko turystyczne związki z tą wyspą, jak to wygląda w tym momencie? Janusz...

W związ­ku z ata­ka­mi na o. Dyrek­to­ra Tade­usza Rydzy­ka pona­wia­my nasz wywiad z ub. roku

Polska jest jedna - Rozmowa z o. Tadeuszem Rydzykiem Andrzej Kumor: Ojcze Dyrektorze, rozpoczyna się Zjazd Polonii w Warszawie, a Radio Maryja to chyba był...
video

Ampe­re — sil­ni­ki, któ­re zmie­nią świat

Wojciech Gaj Jabłoński to polski wynalazca, który pracuje nad rewelacyjnymi silnikami jednosuwowymi (w których każdy suw jest suwem pracy) zdolnymi do uzyskiwania bardzo dużych...

Cie­szę się, że dzię­ki mojej pra­cy pew­ne zmia­ny też się wydarzyły

        W rozmowie z “Gońcem” posłanka do legislatury Ontario Natalia Kusendowa z Partii Postępowo-Konserwatywnej mówi o mijającym roku i swej pracy. Goniec: Pani Natalio, minął miodowy...

Far­mus: Szan­ty, szan­ty, wszę­dzie szanty

Niedawno zadzwoniłam do bardzo starszawej cioci z Krakowa. Rozmowa przedłużała się, a mnie się spieszyło i musiałam ją przerwać. Mówię: - Ciociu, muszę kończyć, bo...

Kon­fe­de­ra­cja błysz­czy swo­ją jed­no­znacz­no­ścią — Roz­mo­wa z posłem Grze­go­rzem Braunem

Andrzej Kumor, Goniec: - Grzegorzu,  gratuluję zdobycia mandatu poselskiego; ostatni raz rozmawialiśmy 2 - 3 lata temu, czy myślałeś wtedy, że będziesz posłem na...

Poko­le­nie, któ­re wszyst­ko Pol­sce odda­ło… — Z Janem Gre­ga­li­sem roz­ma­wia Andrzej Kumor

97-letni Jan Gregalis, harcerz, zesłaniec, żołnierz gen. Andersa, walczący pod Monte Cassino, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, jeden z założycieli SPK w Kanadzie, działacz polonijny, opowiada o swym życiu.