Saturday, May 28, 2022
video

Posłan­ka do legi­sla­tu­ry Onta­rio Nata­lia Kusen­do­va roz­ma­wia z “Goń­cem”

Z Natalią Kusendovą, posłanką pochodzenia polskiego do legislatury Ontario, o jej powrocie do zawodu dyplomowanej pielęgniarki i pracy w szpitalu z pacjentami chorymi na...
video

Kto rzą­dzi Pol­ską — wywiad z Witol­dem Gadowskim

Kto rządzi Polską? - Andrzej Kumor rozmawia z Witoldem Gadowskim Andrzej Kumor: Panie Witoldzie, zacznijmy może od Pana pracy, ma Pan program na YouTubie, pisze...

Roz­ma­wia­ją Janusz Niem­czyk i Andrzej Kumor: Jed­nak teo­rie spiskowe…

        - Panie Januszu, ludzie zaczynają się niepokoić, byłem niedawno u Tymeksa i słyszałem taką historię, że przychodzi człowiek wykupuje ileś tam słoików kiszonej kapusty...

Kumor & Niem­czyk: Krzysz­tof Bosak pod­no­si poziom

Andrzej Kumor: Panie Januszu, kampania prezydencka w Polsce jest w pełnym toku Dudbus zaczął jeździć po kraju, jak Pan ocenia szanse obecnego prezydenta? Janusz Niemczyk:...

Co mi ich teraz nie­na­wi­dzić… — wywiad z żoł­nie­rzem “wyklę­tym”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" – święto poświęcone pamięci Żołnierzy niezłomnych – żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy...

Szkol­nic­two w Onta­rio wyma­ga grun­tow­nej napra­wy — tyl­ko kto odwa­ży się to zro­bić? — Roz­mo­wa redak­cyj­na...

Andrzej Kumor - Panie Januszu, przed chwilą rozmawiałem z nauczycielami  na pikiecie, wszyscy mówią, że w ich proteście chodzi o dobro naszych dzieci to...
video

W podat­kach koniecz­ny jest zdro­wy rozsądek

O tym na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu tegorocznych podatków rozmawiamy z Jackiem Sulimierskim, właścicielem firmy księgowej "Taxtronix". Taxtronix od kilkudziesięciu lat działa na rynku...

Dla­cze­go wra­cam do Pol­ski – roz­mo­wa  z Andrze­jem Nowa­kiem z Mississaugi

Wielu z nas o tym myśli, niektórzy to zrobili, inni zrobili i wrócili tutaj. Wracać, a jeśli tak, to gdzie i na jakich zasadach....

Miej­sco­wi kola­bo­ran­ci– roz­mo­wa z prof. Tade­uszem Pio­trow­skim, auto­rem m.in. książ­ki “Poland’s Holocaust” 

To, co przydarzyło się mojej rodzinie w czasach wojny, dotyczy prawie każdej polskiej rodziny ze Wschodu. Profesor Tadeusz Piotrowski urodził się na Wołyniu, pracuje na...
video

Dla­cze­go wra­cam do Pol­ski — roz­ma­wia­my z Andrze­jem Nowa­kiem z Mississaugi

Wielu z nas o tym myśli, niektórzy to zrobili, inni zrobili i wrócili tutaj. Wracać, a jeśli tak, to gdzie i na jakich zasadach....