Thursday, December 2, 2021

CDC: Nie­któ­re zaszcze­pio­ne oso­by zara­żo­ne odmia­ną Del­ta po szcze­pie­niu mogą być zaraź­li­we i prze­no­sić...

Czołowa amerykańska agencja zdrowia we wtorek ponownie zmieniła swoje wytyczne dotyczące COVID-19, nakazując ludziom noszenie masek  nawet jeśli są w pełni zaszczepieni, Nowe badania epidemii...

Pol­ska: Napór 3 fali jest bar­dzo sil­ny — nowe obostrzenia

W czwartek odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. sytuacji epidemicznej w Polsce. - Polska dziś znajduje się w najtrudniejszym...

Marsz Nie­pod­le­gło­ści nie pój­dzie? Sąd uchy­lił decy­zję wojewody

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia "Marsz Niepodległości". Z tej decyzji zadowolony jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, natomiast...

Biden zapo­wie­dział wstrzy­ma­nie reduk­cji wojsk USA w RFN, Pol­ska zadowolona

Witamy tę decyzję z zadowoleniem - oświadczył szef BBN Paweł Soloch, komentując dla PAP czwartkową zapowiedź prezydenta USA Joe Bidena o wstrzymaniu redukowania liczby...

Waty­kan: Zwol­nie­nie z pra­cy gro­zi tym, któ­rzy nie chcą się zaszcze­pić prze­ciw Covid-19

Surowe konsekwencje włącznie ze zwolnieniem z pracy grożą pracownikom Watykanu, którzy odmawiają zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi bez uzasadnionej zdrowiem przyczyny. Dekret w tej sprawie...

Fran­ci­szek: nie moż­na prze­nieść Kościo­ła i sakra­men­tów do wir­tu­al­ne­go świata

Podczas porannej Eucharystii transmitowanej przez media watykańskie z Domu Świętej Marty, papież modlił się szczególnie za matki oczekujące na narodziny swoich dzieci, pełne niepokoju...

Kamil Stoch wygrał kon­kurs w Innsbrucku

Kamil Stoch wygrał konkurs w Innsbrucku. Na podium znaleźli się również Dawid Kubacki, który zajął trzecią lokatę oraz słoweński skoczek Anze Lanisek (na drugim...

Komi­sja Euro­pej­ska: sie­dem państw Unii, w tym Pol­ska, roz­po­czę­ło wyda­wa­nie cer­ty­fi­ka­tów Covid

Siedem państw UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – podjęło decyzję o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty...

Niem­cy i USA doga­da­ły się w spra­wie NordStream2; Pol­ska zro­bio­na w bambuko

Władze USA i RFN ogłosiły w środę we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy...

A jesz­cze nie­daw­no Euro­pa zapo­wia­da­ła, że ich nie będzie

Certyfikaty szczepień mogłyby być używane nie tylko do ułatwienia swobodnego podróżowania, ale też innych rzeczy - powiedział we wtorek komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier...