Izra­el zaata­ko­wał co naj­mniej kil­ka­na­ście stat­ków pły­ną­cych do Syrii i prze­wo­żą­cych głów­nie irań­ską ropę w oba­wie, że zyski z ropy naf­to­wej finan­su­ją eks­tre­mizm na Bli­skim Wscho­dzie, twier­dzą przed­sta­wi­cie­le władz ame­ry­kań­skich i regionalnych.

Od koń­ca 2019 roku Izra­el uży­wał róż­nej bro­ni, w tym min wod­nych, do ata­ku na stat­ki irań­skie lub prze­wo­żą­ce irań­ski ładu­nek, gdy pły­ną w kie­run­ku Syrii na Morzu Czer­wo­nym i w innych obsza­rach regio­nu. Iran kon­ty­nu­uje han­del ropą z Syrią , wysy­ła­jąc milio­ny bary­łek i naru­sza­jąc ame­ry­kań­skie sank­cje wobec Ira­nu i mię­dzy­na­ro­do­we sank­cje wobec Syrii.

Według ame­ry­kań­skich urzęd­ni­ków nie­któ­re z ata­ków mor­skich były rów­nież wymie­rzo­ne w irań­skie wysił­ki zmie­rza­ją­ce do prze­miesz­cze­nia innych ładun­ków, w tym broni

reklama

Ata­ki na tan­kow­ce prze­wo­żą­ce irań­ską ropę nie zosta­ły wcze­śniej ujaw­nio­ne. Irań­scy urzęd­ni­cy dono­si­li wcze­śniej o nie­któ­rych ata­kach i powie­dzie­li, że podej­rze­wa­ją udział Izraela.

Ujaw­nie­nie izra­el­skiej kam­pa­nii na morzu nada­je nowy wymiar kam­pa­nii prze­ciw­dzia­ła­nia wpły­wom Iranu

Tym­cza­sem w ostat­nich tygo­dniach Izra­el  publicz­nie oskar­żył Iran o sabo­taż . Pre­mier Izra­ela Netan­ja­hu obwi­nił Iran o eks­plo­zję, któ­ra mia­ła miej­sce na pokła­dzie MV Helios Ray, stat­ku  nale­żą­ce­go do Izra­ela.  Iran zaprze­czył, że stoi za atakiem.

Ata­ki przy­pi­sy­wa­ne Izra­el­czy­kom nie dopro­wa­dzi­ły do ​​donie­sień o zato­pio­nych stat­kach, ale deto­na­cje zmu­si­ły co naj­mniej dwa stat­ki do powro­tu do por­tu w Ira­nie, opóź­nia­jąc w ten spo­sób dostar­cze­nie do Syrii pali­wa na pokła­dzie, mówią irań­scy spe­cja­li­ści ds. żeglugi.

 

Za Wall Stre­et Journal

.