Sunday, August 14, 2022

Trump ze zło­ścią zare­ago­wał na zdję­cie poka­zu­ją­ce jego jasno­po­ma­rań­czo­wą twarz

Donald Trump opisał zdjęcia ukazujące blady pierścień wokół wyraźnie pomarańczowej twarzy jako „kolejną fake news ”, po tym, jak fotografia została masowo powielona w...

Rosja wes­prze dotych­cza­so­wy rząd Wene­zu­eli; USA popie­ra­ją opo­zy­cyj­ne­go “pre­zy­den­ta”

Rosja i Wenezuela rozszerzą współpracę techniczno-wojskową "w celu zwiększenia wenezuelskiej zdolności obronnej" - oświadczył w Caracas szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow na zakończenie rozmów...

Sil­ne wia­try w Europie

Dziesiątki odwołanych lotów, ograniczony ruch pociągów, ostrzeżenia przed podtopieniami, przełożone imprezy sportowe - to skutki przechodzącego przez Wyspy Brytyjskie sztormu Ciara. Wydane przez meteorologów...

Kaczyń­ski: Nie ugnie­my się pod naci­ska­mi ani wewnętrz­ny­mi, ani zewnętrznymi

My ze swej drogi nie zejdziemy, dalej będziemy reformować wymiar sprawiedliwości. Nie ugniemy się pod naciskami ani wewnętrznymi, ani zewnętrznymi – podkreślił prezes PiS,...

Jed­nym z głów­nych prze­ja­wów zła we współ­cze­snym świe­cie jest ide­olo­gia gen­der – ostrze­ga Papież...

Franciszek: zło przejawia się w gender, uderza w kreatywność Boga Jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie jest ideologia gender – ostrzega Papież Franciszek...

Mani­fe­sta­cja popar­cia dla refor­my sądow­nic­twa – cofać się nie ma gdzie…

Demonstracja poparcia dla reformy wymiaru sprawiedliwości - zorganizowana przez Kluby "Gazety Polskiej" - rozpoczęła się od modlitwy i odśpiewania hymnu. Działacz opozycyjny z czasów...

W Chi­nach zaka­za­no sprze­da­ży leków na kaszel i obni­ża­ją­cych gorączkę

W Wuhanie otworzono w sobotę kolejny zbudowany w ekspresowym tempie tymczasowy szpital dla zakażonych wirusem – ogłosiły chińskie media. Szpital Leishenshan ma przyjąć 1,5...

Mos­ba­cher: Jeste­ście bufo­rem mię­dzy Chi­na­mi a Euro­pą Zachodnią

Polska to bufor między Europą Zachodnią a rosnącymi wpływami Rosji - ale również Chin. Jeśli tutaj im się nie powiedzie, to dalej będą...

Nowy raport na temat 138 przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa ujaw­nia nie­po­ko­ją­ce szczegóły

Bardzo zaraźliwi pacjenci, zarażanie wirusem w szpitalach to nieoczekiwane zmiany na gorsze jakie pojawiły się w ramach epidemii w Chinach. - czytamy w artykule...

W 2019 roku pol­ska straż gra­nicz­na nie wpu­ści­ła 100 tys. osób

za https://www.strazgraniczna.pl/ Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w ubiegłym roku prawie 54,5 mln podróżnych. Niemal 100 tys. cudzoziemcom nie zezwolono na wjazd na terytorium Polski. Dwukrotnie...